Informacja dla osób niesłyszących

ROŚ-OŚ.6220.8.2022 Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 2MW

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U.2022 r. poz.1029) Wójt Gminy Kawęczyn

zawiadamiam strony postępowania:

o wydaniu decyzji nr: ROŚ-OŚ.6220.8.2022 z dnia 16-02-2023 r. dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 202/2 w obrębie Marianów, Gmina Kawęczyn.

Decyzja ta została wydana na wniosek: spółki Polskie Eko grunty II Sp. z o.o., ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz.

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego (Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, Aleja 1 Maja 7, 62-500 Konin) za pośrednictwem Wójta Gminy Kawęczyn ( Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu. W tym celu strona winna skontaktować się z tut. Urzędem (Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn) pod nr.: tel. 063 288 59 22 i ustalić termin oraz sposób udostępnienia dokumentów lub w sposób wskazany w art. 49b § 4 k.p.a.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. §  1. „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. §  2.  „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Decyzja środowiskowa plik pdf