Informacja dla osób niesłyszących
Jesteś tutaj:   

Decyzja środowiskowa – Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 99/1, 99/2, 100 (obręb 0012) w miejscowości Marcinów, Gmina Kawęczyn.

Zawiadomienie o  wydłużeniu terminu

 

 

Kawęczyn, dnia 26 czerwiec 2019 r.

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY KAWĘCZYN

Zawiadamiam na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t. j. że:

- w dniu 14.06.2019 r. Urząd Gminy w Kawęczynie otrzymał od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku postanowienie z dnia 12.06.2019 r. znak: ON.NS.452.3.16.2019 pismo o odstąpieniu od zajęcia stanowiska w sprawie inwestycji polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 99/1, 99/2, 100 (obręb 0012) w miejscowości Marcinów Gmina Kawęczyn

- w dniu 12.06.2019 r. Urząd Gminy w Kawęczynie otrzymał od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole postanowienie z dnia 10.06.2019 r. znak: PO.ZZŚ.3.435.1.132.2019.IW stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz określające warunki w decyzji dla inwestycji polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 99/1, 99/2, 100 (obręb 0012) w miejscowości Marcinów Gmina Kawęczyn

  • w dniu 11.06.2019 r. Urząd Gminy w Kawęczynie otrzymał od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowienie z dnia 11.06.2019 r., znak: WOO-IV.4220.643.2019.WP.1 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz określające warunki w decyzji dla inwestycji polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 99/1, 99/2, 100 (obręb 0012) w miejscowości Marcinów Gmina Kawęczyn.

  • w dniu 11.06.2019 r. i 18.06.2019 roku strony postępowania złożyły do tut. urzędu pisma w sprawie toczącej się procedury. Treść pism została przesłana do Wnioskodawcy celem zajęcia przez niego stanowiska w niniejszej sprawie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju nr 14 w godz. od 7:30 do 15:00. nr tel. (063) 288 59 24.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kawęczynie, a także zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn oraz w miejscu powstania planowanej inwestycji.

Z up. Wójta

/-/ Zofia Osiborska

Kierownik

Referatu Rolnictwa

i Ochrony Środowiska

Decyzja środowiskowa – Budowa  Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 99/1, 99/2, 100 (obręb 0012) w miejscowości Marcinów, Gmina Kawęczyn.