Informacja dla osób niesłyszących
Jesteś tutaj:   

Budynek inwentarski - Kowale Pańskie Kolonia

Kawęczyn, dnia  07.01.2020 r.

ROŚ-OŚ.6220.10.2019

 

Z A W I A D O M I E N I E

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2018.2096 t. j.) Wójt Gminy Kawęczyn zawiadamia, że postępowanie                 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do odchowu kaczek w obsadzie 2362 kaczki= 9,44 DJP lub gęsi 945 szt.= 7,56 DJP oraz zwiększenie obecnej obsady bydła z obsady 62,7 DJP na obsadę 78,7 DJP w istniejącym gospodarstwie rolnym dz. ewid. Nr 40 obręb Kowale Pańskie Kolonia zostało zakończone.                                

Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma istnieje możliwość zapoznania sie ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją  w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, 62-704 Kawęczyn, pokój nr  14.       

Ponadto informuje, iż w aktach sprawy znajdują się:

- opinia   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku postanowienie z dnia 05.11.2019 r. znak: ON.NS.452.3.38.2019  

-    pismo od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  postanowienie z dnia 11.12.2019 r., znak: WOO-IV.4220.1327.2019.JM.2

- pismo od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole postanowienie z dnia 31.12.2019 r. znak: PO.ZZŚ.3.435.1.286.2019.RG

W przypadku niewypowiedzenia się w określonym terminie uznaje sie, iż strona odstępuje od skorzystania z zasady określonej w art. 10 § 1 KPA.

Z up. Wójta

/-/ Zofia Osiborska

Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

 1. strony postępowania – wg wykazu
 2. A/a

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art 13 RODO
 

Zgodnie z w art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str 1), dalej “RODO” , informuję ,żę:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Kawęczyn.
  Z administratorem można kontaktować się:
 • listownie: 62-704 Kawęczyn, Kawęczyn 48,
 • telefonicznie: +48 63 / 288 59 10,
 • e-mailowo: ugkaweczyn@kaweczyn.pl.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem można się kontaktować:
 • listownie: 62-704 Kawęczyn, Kawęczyn 48,
 • telefonicznie: +48 63 / 288 59 10,
 • e-mailowo: iod@kaweczyn.pl.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie ar. 6 ust.1 lit.c I e RODO, w związku z art. 71ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 poz. 1405 z póź. Zm.)
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3.  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących kategoriach; numer działki ewidencyjnej, numer księgi wieczystej, imie i nazwisko, adres do korespondencji, charakter stanu władania.
 5. Dane osobowe podlegają ujawnianiu następującym odbiorcom: podmioty świadczące usługi informatyczne wobec Administratora.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami  archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z  2011 r. Nr 14 poz. 67, ze zm.).
 8.  Ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii,
 • sprostowania swoich danych,
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych są: wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków pozwalający na ustalanie stron postępowania, jednostki samorządu terytorialnego, sądy powszechne lub też pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podlegać profilowaniu