Informacja dla osób niesłyszących

INFORMACJE O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH ODZYSKU

Urząd Gminy Kawęczyn na podstawie art. 3, ust. 2 pkt. 9 ppkt. a, b, c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) zamieszcza poniżej:

  1. 1.   Informację o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kawęczyn:

-   w 2022 roku firma: EKO GAB Gabriel Kropidłowski & Daniel Piąstka s. c, z siedzibą w Kowalach Pańskich Kolonia11 a, 62-704 Kawęczyn.

-   w 2021 roku firma: EKO GAB Gabriel Kropidłowski & Daniel Piąstka s. c, z siedzibą w Kowalach Pańskich Kolonia 11 a, 62-704 Kawęczyn.

  1. 2.   Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

-   w 2022 roku zostały przekazane do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ORLI STAW”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków.

-   w 2021 roku zostały przekazane do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ORLI STAW”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków.

  1. 3.   Informacja o osiągniętych przez Gminę Kawęczyn poziomach:

-w 2022 roku: 

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (P)

Biorąc pod uwagę wytyczne określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 poz. 1530) na terenie Gminy Kawęczyn w 2022 r. wskaźnik przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych osiągnięto na poziomie 51,77%.

Natomiast wymagany Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poziom recyklingu w 2022 roku wynosił 25%, co oznacza, że gmina osiągnęła wymagany poziom recyklingu odpadów komunalnych.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (Tr).

Po zastosowaniu wzorów ujętych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów poniżej zostaje przedstawiony poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania na rok 2022, który wynosi 17,47 %.

Z uwagi na fakt, iż wspomniane rozporządzenie określa wymagany do osiągnięcia za 2020 rok ( za kolejne lata nie ma ) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, który powinien być mniejszy bądź równy wartości 35% należy stwierdzić, że został osiągnięty wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2022 roku.

 Informacja o osiągniętym poziomie składowania odpadów komunalnych

Poziom składowania wyniósł 33 %

-w 2021 roku

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Biorąc pod uwagę wytyczne określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 poz. 1530) na terenie Gminy Kawęczyn w 2021 r. wskaźnik przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych osiągnięto na poziomie 18,56 %. Natomiast wymagany Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poziom recyklingu w 2021 roku wynosił 20%, co oznacza, że gmina nie osiągnęła wymaganego poziomu recyklingu odpadów komunalnych.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Po zastosowaniu wzorów ujętych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów poniżej zostaje przedstawiony poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania na rok 2021, który wynosi  26,06%.

Z uwagi na fakt, iż wspomniane rozporządzenie określa wymagany  do osiągnięcia  w 2021 roku poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, który powinien być mniejszy bądź równy wartości 35% należy stwierdzić, że został osiągnięty wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2021 roku.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Wskaźnik recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych został osiągnięty na dużo wyższym poziomie niż zakładają to wytyczne Ministra Ochrony Środowiska i kształtował się w 2021 r. na poziomie 100%.