Informacja o przywróceniu zajęć dla uczniów klas I – III

  Od 25 maja br. istnieje możliwość przywrócenia zajęć opiekuńczo-wychowawcze   z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.     
    Informuję, że z zebranych przez dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Kawęczyn danych wynika, że prawie wszyscy rodzice podjęli decyzję o nieuczęszczaniu ich dzieci z klas I-III na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w szkołach.
    W placówkach realizowanie podstawy programowej nadal odbywać się będzie w formie zdalnej. We wszystkich szkołach prowadzone są lekcje audio-lekcje z wykorzystaniem komunikatorów współpracujących z dziennikami elektronicznymi. Audio-lekcje pozwalają na bezpośredni kontakt ucznia z nauczycielem.

Główny Inspektor Sanitarny określił szczegółowe wytyczne dla szkół, które ograniczają liczebność grup,  formy pracy, rodzaj zabawek i pomocy dydaktycznych. Działalność szkoły w warunkach  rygorystycznego reżimu sanitarnego będzie nie tylko utrudniona logistycznie, ale może mieć negatywny wpływ na psychikę małych dzieci.
    Biorąc powyższe pod uwagę jak i uwzględniając fakt, że wznowienie działalności opiekuńczo-wychowawczej szkół wymaga odpowiedniego przygotowania szkół i personelu podjęto zdecydowano, że w najbliższym czasie nie będą przywracane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I-III.
 
    W przypadkach podjęcia przez rodziców decyzji o nieuczęszczaniu ich dzieci przedszkoli czy do klas I–III szkół podstawowych rodzice dzieci zachowują prawo do odpowiednio dodatkowego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku opiekuńczego, o których mowa w art. 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695).

    Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych  będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Formę i terminy konsultacji określą dyrektorzy poszczególnych szkół.