OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 10/2018/G Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. „Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międz

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 10/2018/G 
Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. 
Ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu:
 
„Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym
uwzględnieniem członków rodzin”
w ramach poddziałania 19.2 "Wparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014  2020.    

1) Termin składania wniosków o powierzenie grantu: 
Od dnia 15.05.2018 r. do dnia 29.05.2018 r.
 
2) Miejsce i tryb składania wniosków: 
Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał wraz z kopią) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (np. płyta CD)- spięte w teczce lub skoroszycie  należy składać bezpośrednio (tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) pod adresem:
Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., ul. Kolska Szosa 3,  62-700 Turek, 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 
siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju  T.U.R. w Turku. 

3) Zakres tematyczny projektu grantowego:
- Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań
innowacyjnych  

4) Kwota dostępna w ramach ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantu: 
240.000,00 zł 

5) Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
- Działania animujące i integrujące lokalną społeczność o charakterze edukacyjnym: 
warsztaty, szkolenia, spotkania 
- Dostosowanie (drobne prace adaptacyjne) miejsc służących integracji międzypokoleniowej 
- Zakup małej infrastruktury sprzyjającej integracji członków rodzin 
- Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury lub sportu i rekreacji  z udziałem członków
rodzin (imprezy, wyjazdy  do ośrodków kultury typu filharmonia, teatr, etc.) 
        
6) Ramy czasowe realizacji przez grantobiorców zadań w ramach projektów grantowych: Czerwiec 2019  - wrzesień 2019 

7) Intensywność pomocy – poziom dofinansowania:
Wysokość każdego grantu udzielonego na podstawie umowy o powierzenie grantu nie jest wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych.
Poziom dofinansowania wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych operacji, przy czym koszty
kwalifikowalne o charakterze inwestycyjnym nie przekraczają 50% ogółu kosztów kwalifikowalnych, z wyjątkiem przedsięwzięć określonych w LSR w punktach 2.1.2 – rozwój usług w zakresie kultury; 2.3.1 – rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin; 2.3.2 – rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej sprzyjającej integracji międzypokoleniowej. Płatność odbywać się będzie w dwóch transzach: 
I w wysokości 80% przyznanej kwoty dofinansowania płatna po podpisaniu umowy,
II w wysokości 20% przyznanej kwoty dofinansowania płatna po złożeniu sprawozdania i 
zrealizowaniu operacji zgodnie z umową.
 
Maksymalna kwota dofinansowania przypadająca na jednego Grantobiorcę, w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD, wynosi 100 000,00 zł.

 
Suma grantów planowanych do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie przekracza 20% kwoty pomocy na ten projekt.   

Wzory formularzy wniosków o powierzenie grantu oraz Regulamin Operacji Grantowych Wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl w zakładce NABORY.
 
Dodatkowo informacji udzielają pracownicy biura LGD Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. pod numerem telefonu: 63 289 36 57 lub 601 614 609