niedziela, 28 maja 2023r. Imienieny Augustyna i Jaromira
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

INVEST IN KAWĘCZYN

Strona główna separator separator separator Instytucje wsparcia biznesu

Instytucje wsparcia biznesu

REFERAT ROZWOJU GMINY

Do głównych zadań Referatu należy m.in.:

  • przygotowanie informacji o możliwościach inwestycyjnych gminy;
  • asystowanie inwestorowi we wszystkich procedurach administracyjnych i prawnych występujących w trakcie realizacji projektu;
  • zapewnienie dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej i otoczenia gospodarczo - prawnego inwestycji;
  • udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora oraz partnerów i poddostawców;
  • zapewnienie opieki proinwestycyjnej dla firm;
  • udzielanie informacji o zachętach informacyjnych udzielanych przez gminę,
  • koordynowanie i monitoring procesu wdrażania programów wspierania przedsiębiorczości
  • koordynacja działań

Dane teleadresowe:
Kawęczyn 48,
62-704 Kawęczyn, 
tel. 63 288 59 24,
fax. 63 288 59 40 
e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl


TURECKA IZBA GOSPODARCZA

To organizacja zrzeszająca przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalność gospodarczą. Członkami Izby są m.in. gmina Kawęczyn.  Izba zrzesza obecnie ponad 200 członków z różnych branż, w tym handlowo-usługowej, gastronomicznej, produkcyjnej czy budowlanej.

Misją TIG jest wspieranie rozwoju oraz podniesienie konkurencyjności mikro i małych działalności oraz średnich przedsiębiorstw z regionu. Jej członkowie mogą korzystać z możliwości wsparcia i uczestnictwa w szeroko zakrojonych inicjatywach, promocji własnej firmy i oferowanych produktów. Członkom umożliwia się także uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach. W ramach Izby dokonywane są także zakupy grupowe.
 
Dane teleadresowe:
ul. Kaliska 47
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl


POWIATOWY URZĄD PRACY W TURKU

Podstawowym celem Powiatowego Urzędu Pracy w Turku jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa. Ponadto realizuje zadania związane ze wsparciem działających przedsiębiorców w zakresie pozyskania kompetentnych kadr. Inwestorom stawiającym dopiero pierwsze kroki na drodze do założenia własnej firmy udostępnia możliwość ubiegania się o bezzwrotną dotację na podjęcie działalności gospodarczej, a przedsiębiorcom już działającym oferowane jest finansowe odciążenie w postaci częściowej refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników. Co więcej, PUP w Turku prowadzi ciągły monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, co pozwala gminie w efektywny sposób reagować na zmianę rynkowych trendów.
Więcej informacji o ww. wsparciu oraz innych formach wsparcia dostępnych jest na stronie internetowej Urzędu http://turek.praca.gov.pl/
 
Dane teleadresowe:
ul. Komunalna 6
62-700 Turek
tel  +48 63 280-23-40,
fax +48 63 280-23-70
e-mail: potu@praca.gov.pl,
e-mail: biuro@pup.turek.pl

POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU

Mająca swoją siedzibę w Warszawie Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy możliwy sposób wykorzystać istniejące na nim szanse. Inwestorzy mogą liczyć na przeprowadzenie przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu. Firmy, które już działają w PAIH, mogą liczyć na stałe wsparcie. Szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji to kilka z możliwości oferowanych przez Agencję.
PAIH za swoją misję stawia kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocję krajowych produktów i usług.

Dane teleadresowe:
ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa.
Tel.: +48 22 334 98 00, Fax: +48 22 334 99 99
E-mail dla inwestorów: invest@paiz.gov.pl
Strona internetowa: http://www.paiz.gov.pl/pl

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NCBR jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizuje zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Z czasem poszerzyło zakres swojej działalności o nowe inicjatywy i możliwości. W unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w realizacji programów operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój.
Głównym zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności. Oprócz tego, do zadań NCBR należy wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki.

Dane teleadresowe:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a , 00-695 Warszawa
Tel: +48 (22) 39 07 401
e-mail: sekretariat@ncbr.gov.pl
Godziny pracy: 8:15 - 16:15
Strona internetowa: http://www.ncbr.gov.pl/

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISA I GOSPODARKI WODNEJ

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest głównym źródłem finansowania w Polsce inwestycji proekologicznych. Od 26 lat stanowi najważniejsze ogniwo polskiego systemu wsparcia kapitałowego ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym w kraju. Wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej NFOŚiGW tworzy system funduszy ekologicznych. Narodowy Fundusz oferuje beneficjentom pomoc w sprawnej i terminowej realizacji projektów. Zapewnia wsparcie finansowe przede wszystkim dla projektów, które realizują środowiskowe zobowiązania Polski, wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej.

Dane teleadresowe:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa
Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
Tel.: +48 (22) 459 00 00, +48 (22) 459 01 00
e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl
Strona internetowa: https://www.nfosigw.gov.pl/

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) to rządowa jednostka podlegająca Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Celem działalności PARP jest realizacja programów rozwoju gospodarki, zwłaszcza w zakresie wspierania rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, eksportu, rozwoju regionalnego, wykorzystania nowych technik i technologii, tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich (więcej informacji na http://www.parp.gov.pl/o-agencji).

Dane teleadresowe:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
Tel.: + 48 (22) 432 80 80 / + 48 (22) 432 71 25
e-mail: biuro@parp.gov.pl
Strona internetowa: http://www.parp.gov.pl/

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności, specjalizująca się w obsłudze sektora finansów publicznych. Jest to także bank rozwoju, jako jedyny tego rodzaju w Polsce należący w całości do skarbu państwa. Został powołany do wspierania rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego. Rozwój społeczno-gospodarczy Polski jest wpisany w misję BGK.

Dane teleadresowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego - Oddział w Poznaniu

ul. Składowa 5
61-888 Poznań
tel. +48(61) 885 31 00
fax. +48(61) 852 82 20
e-mail poznan@bgk.pl

Strona internetowa: https://www.bgk.pl/


INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU

FIRMY KONSULTINGOWE/DORADCTWO
Na rzecz mieszkańców gminy swoje usługi świadczy wiele specjalistycznych i rzetelnych firm konsultingowych, m.in.:

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw
Dane teleadresowe

ODDZIAŁY I PLACÓWKI BANKOWE

W Kawęczynie swoje oddziały posiadają banki prowadzące działalność na polskim rynku, w tym:

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie - Oddział Kawęczyn

Kawęczyn 47
62-704 Kawęczyn
tel. 63 278 87 79
tel. 510 434 180
fax. 63 278 87 78

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl