środa, 01 lutego 2023r. Imienieny Brygidy i Ignacego
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator Cele i zadania OSP

Cele i zadania OSP

 
 
 
CELE I ZADANIA OSP ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI 
 
 
  I. Postanowienia ogólne:
     1. OSP jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo
         o stowarzyszeniach, ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu OSP.
     2. Stowarzyszenia OSP posiada osobowość prawną.
     3. Siedzibą OSP jest................( odpowiednio zapisana w statucie każdej OSP ).
     4. Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą, miejscowości położone w gminie
         oraz w rejonie pomocy wzajemnej.
     5. Stowarzyszenie OSP może być członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
         Polskiej po podjęciu stosownej uchwały.
     6. Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła i flagi organizacyjnej
         według wzorów określonych przez Zarząd Główny Związku.
     7. Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw
         może zatrudniać pracowników. 
 
 II. Celami i zadaniami OSP są:
     1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie
         z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
     2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych
         związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
     3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz
         sposobach ochrony przed nimi,
     4) upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia
         działalności kulturalnej i oświatowej,
     5) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu,
     6) działanie na rzecz ochrony środowiska,
     7) wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie swojego działania,
     8) wykonywanie innych dodatkowych celów i zadań określonych indywidualnie przez poszczególne
         jednostki OSP.
 
III. Wymienione cele i zadania OSP realizuje przez:
     1) organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony
         ludności,
     2) przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach
         ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa,
     3) organizowanie spośród swoich członków zwyczajnych zespołu ratowniczego,
     4) prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków zwyczajnych OSP i współdziałanie
         z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP,
     5) organizowanie Młodzieżowych i Kobiecych Drużyn Pożarniczych,
     6) organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji
         sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej oraz kulturalnej i oświatowej,
     7) organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną,
     8) prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy
         o ochronie przeciwpożarowej i statutu,
     9) realizowanie innymi sposobami wyznaczonych sobie celów i zadań określonymi indywidualnie przez
         poszczególne jednostki OSP.
 
 
                                                              *     *     *
 
 
UWAGA:
 
1. Powyższa informacja została opracowana w oparciu o statut wzorcowy Ochotniczych
    Straży Pożarnych.
2. W poszczególnych jednostkach OSP obowiązują przepisy zawarte w statucie danej
    jednostki.
 
 
                                                                             
 
                                                                               Prezes
Opracował:                                              ZOG ZOSP RP w Kawęczynie
                                                                        Zenon Tomczyk
 
 
Data opracowania - 21 lipca 2005 r.
 
 
 
 
 
 
 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl