sobota, 01 października 2022r. Imienieny Danuty i Remigiusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator KOMISJA REWIZYJNA OSP

KOMISJA REWIZYJNA OSP

 
 
 
KOMPETENCJE KOMISJI REWIZYJNEJ  OSP
 
 
  I. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
         1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze
             szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,
         2) składanie na Walnym Zebraniu Członków OSP sprawozdania z przeprowadzonych
             kontroli wraz z oceną działalności OSP,
         3) przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
         4) wnioskowanie o udzielenie Zarządowi absolutorium.
     2. Komisja Rewizyjna OSP może dokooptować do swojego składu nowych członków na miejsce
         ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.
     3. Wygaśnięcie funkcji Członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w wyniku złożenia przez niego
         pisemnej rezygnacji.
     4. Skazanie Członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
         umyślnejma ma, z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, skutek taki sam jak odwołanie
         przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP przed upływem terminu kadencji władz OSP.
 
 II. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 
III. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 
 
                                                               *     *     *
 
 
UWAGA:
 
1. Powyższa informacja została opracowana w oparci o statut wzorcowy Ochotniczych
    Straży Pożarnych.
2. W poszczególnych jednostkach OSP obowiązują przepisy zawarte w statucie danej
    jednostki.
 
 
 
 
 
                                                                                            Prezes
Opracował:                                                        ZOG ZOSP RP w Kawęczynie
                                                                                   Zenon  Tomczyk
 
 
Data opracowania - 30 lipca 2005 r.
 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl