niedziela, 24 września 2023r. Imienieny Gerarda i Teodora
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator PSZOK

PSZOK

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY KAWĘCZYN (PSZOK) od dnia 01.01.2023r. 

I.        Zasady ogólne
1.  Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK zlokalizowanego na terenie gminy Kawęczyn pod adresem Kawęczyn 41a (Oczyszczalnia Ścieków), który jest czynny co sobotę w godzinach od 8.00 do14.00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
2.  Właścicielem i zarządcą PSZOK znajdującego się w miejscowości Kawęczyn 41a jest Gmina Kawęczyn, obsługą PSZOK zajmuje się Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie

II.        Ustalenia szczegółowe

1.  W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być czasowo wstrzymane, a informacja o tym będzie zamieszczona na stronie internetowej: www.bip.kaweczyn.pl .
2.  Korzystający z PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.                                                                                                                                                                                             3. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Kawęczyn, którzy są objęci systemem gospodarki odpadami komunalnymi i wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                                   4. Mieszkańcy zainteresowani oddaniem odpadów do PSZOK zgłaszają ten fakt:                                                                                                                                                                                                                                                                a) telefonicznie lub osobiście do Urzędu Gminy od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 oraz w piątki w godz. 7:30-12:00.                                                                                                                                                                              b) podając rodzaj oraz ilości odpadów, które chcą przywieźć i są umawiani na konkretną godzinę (od 8:00 do 14:00 średnio co 15 minut 1 osoba).                                                                                                                                                      5.Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:przestrzegania zaleceń pracownika PSZOK, złożenia odpadów w miejscu wskazanym przez osobę obsługującą PSZOK, zachowania porządku i czystości podczas rozładunku odpadów, stosowania się do zasad ruchu drogowego, zachowania wymogów bezpieczeństwa i ppoż.

6.  Odpady komunalne przyjmowane są nieodpłatnie w ramach pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób zadeklarowanych po okazaniu dokumentu tożsamości.
7.  Każdorazowe przyjęcie odpadów w PSZOK dokumentowane będzie ,,Potwierdzeniem przyjęcia odpadów” zawierającym niezbędne dane w szczególności: nazwę i adres dostawcy (posiadacza odpadów), ilość poszczególnych frakcji odpadów.
8.  Obsługa PSZOK ma prawo żądać wyjaśnień, a w szczególności podania źródła pochodzenia dostarczanych odpadów.
9.  Obsługa PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, zostaje sporządzona notatka wraz z uzasadnieniem. Odmowa przyjęcia odpadów dotyczy sytuacji gdy:
ilości dostarczonych jednorazowo odpadów przekracza możliwość wytworzenia przez gospodarstwo domowe,
ilości dostarczonych wielokrotnie odpadów przekracza możliwość wytworzenia przez gospodarstwo domowe,
rodzaj odpadów wskazuje źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np.: chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne).
10.   Osoba obsługująca PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów jeżeli te będą nieprawidłowo posegregowane.
11.   Osoba obsługująca PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów innych niż określone w pkt 23.
12.   Obsługa PSZOK nie rozładowuje  przywiezionych odpadów, wskazuje jedynie miejsce lub pojemnik.
13.   Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest do umieszczenia ich w odpowiednich pojemnikach, kontenerach – pod nadzorem obsługi. Odpady biodegradowalne (zielone) dostarczone w workach należy wrzucać bez opakowań (worków).
14.   Osoba dostarczająca odpady na żądanie osoby obsługującej PSZOK zobowiązana jest pokazać dostarczone odpady, poprzez otwarcie worka, bagażnika, w celu weryfikacji dostarczonych odpadów.
15.   Mieszkańcy mogą do PSZOK dostarczyć odpady segregowane w workach firmy odbierającej odpady w miejscu zamieszkania, zgodnego ze złożoną deklaracją, poza terminem tej zbiórki (tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło, odpady zielone, popiół).
16.   Odpady wymagające opakowania przyjmowane są w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach posiadających oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu.
17.   Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV/AGD) muszą być kompletne (w całości).
18.   Odpady mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,4 tony.
19.   Opony przyjmowane do PSZOK mogą pochodzić od rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz samochodów osobowych, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.
20.   Przyjęcia odpadów dokonuje obsługujący PSZOK po złożeniu przez Mieszkańca oświadczenia.
21.   Osoby nieletnie mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
22.    Z nieruchomości zamieszkałych do PSZOK przyjmowane są wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:
- Meble i inne odpady wielkogabarytowe -  do 100 kg/osobę /rok

- Opony - 2 szt. opon samochodowych na osobę na nieruchomość zamieszkałą na rok.

- Bioodpady

- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- Drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (drobne AGD, RTV, sprzęt komputerowy, suszarki itp.)

- Odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz betonowy i zmieszane odpady z budowy, drewno, stolarka okienna i drzwiowa [okna – osobno szyby, osobno rama okienna]) - do 100 kg/osobę /rok

- Drewno impregnowane

- Styropian opakowaniowy

- Papier i tektura

- Szkło (opakowaniowe)

- Odpady wielomateriałowe

- Tworzywa sztuczne (opakowaniowe)

- Tworzywa sztuczne (inne niż opakowaniowe)

- Odzież i Tekstylia

- Opakowania wielomateriałowe

- Folie

- Popioły

- Akumulatory

- Baterie

- Lampy fluorescencyjne

- Przeterminowane leki

- Termometry rtęciowe

- Rozpuszczalniki

- Kwasy

- Oleje i tłuszcze inne niż jadalne

- Opakowania z pozostałościami niebezpiecznymi

- Środki ochrony roślin

- Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice

- Detergenty

- Metale

- Odpady medyczne powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek

23.   Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje takich odpadów jak:

- materiałów zawierających azbest,

- papy,

- szyb samochodowych,

- szkła zbrojonego i hartowanego,

- części samochodowych (tj. zderzaki,  reflektory itp.)

- opon z działalności gospodarczej tj. opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,

-  folii z działalności rolniczej;

-  styropianu budowlanego,

- odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

- odpady w opakowaniach cieknących,

- odpady komunalne zmieszane,

- odpadów wszystkich rodzajów w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu - pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe),

- wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) – zwłaszcza w dużych ilościach.

24.   Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.
25.   PSZOK jest obiektem monitorowanym.
26.   Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
27.   Korzystający z PSZOK są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.
28.   Regulamin dostępny jest na terenie PSZOK oraz na stronie internetowej gminy.
29.   Wszelkie informację o pracy punktu można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK lub pod numerem telefonu 63 288 59 21 / 63 288 59 22.
30.   Regulamin obowiązuje od 01.01.2023 r.

Wójt Gminy Kawęczyn

/-/ Jan Nowak

Regulamin PSZOK plik pdf

Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kawęczynie, który jest zlokalizowany na Oczyszczalni Ścieków (Kawęczyn 41a), będzie czynny w każdą sobotę w godzinach 8.00 – 14.00 (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).

Z uwagi na fakt, iż Punkt rozpoczyna swoją działalność w czasie epidemii, pragniemy zapewnić Państwu sprawną obsługę.  W związku z tym osoby, które są zainteresowane oddaniem w tych dniach odpadów do PSZOK proszone  są o zgłaszanie tego faktu do tut. Urzędu od poniedziałku do czwartku  w godzinach 7:30.15:30 pod numerem telefonu: 063 288 59 21.

W PSZOK będą przyjmowane m.in. odpady takie jak:

-       odpady wielkogabarytowe i meble w ilości do 100 kg/osobę /rok

-       odpady komunalne ulegające biodegradacji – trawa, gałęzie,

-       przeterminowane leki,

-       zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

-       zużyte żarówki energooszczędne i lampy fluorescencyjne (świetlówki),

-       zużyte baterie, akumulatory,

-       chemikalia,

-       tonery,

-       termometry rtęciowe

-       zużyte opony - 2  szt. opon samochodowych na osobę/rok,

-       zużyte oleje,

-       odpady budowlane i rozbiórkowe (glazura, okleiny, usunięte tapety, itp. – wyłącznie w ilościach wskazujących, że pochodzą z drobnych prac remontowo budowlanych wykonywanych przez mieszkańców). do 100 kg/osobę /rok

-       popiół

-       szkło, papier, tworzywa sztuczne

-       środki ochrony roślin

W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Kawęczyn, którzy są objęci systemem gospodarki odpadami komunalnymi i wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz gminy.

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl