piątek, 23 sierpnia 2019r. Imienieny Filipa i Apolinarego
pl en de
facebook youtube twitter instagram Gmina fair play ePUAP BIP BOI
Gmina z wielkimi perspektywami

AKTUALNOŚCI

Strona główna separator separator separator Gminny Konkurs Plastyczny pod hasłem „Zapobiegamy Pożarom”

Gminny Konkurs Plastyczny pod hasłem „Zapobiegamy Pożarom”

Regulamin
Gminnego Konkursu Plastycznego pod hasłem

 „Zapobiegamy Pożarom”

 

I. ORGANIZATOR:

- Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kawęczynie

- Komisja ds.  Młodzieży ZOG ZOSP RP w Kawęczynie

 II. TEMAT:

Tematem Konkursu jest:

  • udział strażaków w likwidacji pożarów,
  • udział strażaków w akcjach ratownictwa drogowego i wodnego,
  • wykonywanie zadań związanych z ratownictwem ekologicznym i medycznym,
  • zwalczanie klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych,
  • udział w zawodach sportowo - pożarniczych,
  • historia pożarnictwa, działalność prewencyjna, kulturalna oraz inne formy aktywności       i społecznego zaangażowania.

 III. CEL KONKURSU:

Gminny konkurs plastyczny pod hasłem „Zapobiegamy Pożarom”  ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzież i twórców nieprofesjonalnych tradycją i życiem strażackich środowisk, upowszechnianie oraz utrwalaniu zasad przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także przybliżeniu humanitarnej służby pożarniczej, którą z oddaniem pełnią strażacy dla nas wszystkich. Rozwijanie i pobudzanie twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. Wyrobienie świadomego stosunku do problematyki ekologicznej środowiska w dzisiejszym świecie.

 IV. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół a także osób dorosłych (twórców amatorów) zamieszkujących teren Gminy Kawęczyn. 

 2. Przedmiotem Konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki.

 3. Prace zostaną ocenione w następujących kategoriach wiekowych:

-        I grupa         - przedszkola

-        II grupa        - dzieci z klas I – III SP

-        III grupa      - dzieci z klas IV – VI SP

-        IV grupa      - dzieci z klas VII, VIII SP i III Gimnazjum

-        V grupa        - uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

-        VI grupa      - osoby dorosłe /plastycy - amatorzy/

 4. Każda placówka uczestnicząca w Konkursie po wstępnej weryfikacji prac we własnym zakresie może nadesłać /dostarczyć/ organizatorowi konkursu prace w ilości:

- Organizator eliminacji środowiskowych /Przedszkole w Kowalach Pańskich/Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy/ może przesłać na szczebel gminny od 1 do 6 prac w I grupie wiekowej.

- Organizator eliminacji środowiskowych /SP Skarżyn; SP Kawęczyn; SP Kowale Pańskie;
SP Tokary/ może przesłać na szczebel gminny od 1 do 3 prac w każdej z 3 (II, III, IV) grup wiekowych.

 

5. Uczestnik konkursu z grupy V i VI dostarcza prace bezpośrednio do Muzeum Miasta Turku
im. Józefa Mehoffera w Turku, Plac Wojska Polskiego 1 lub do Urzędu Gminy w Kawęczynie (punkt informacyjny). Prace z grupy V i VI bezpośrednio biorą udział w eliminacjach powiatowych.

 6. Wszystkie prace na odwrocie muszą być opatrzone /czytelnie/ metryczką (załącznik nr 1):

Imię i nazwisko autora, rok urodzenia, dokładny adres zamieszkania z kodem pocztowym, nazwa  i adres placówki, dokładny adres, tytuł pracy, technika wykonania, imię i nazwisko nauczyciela/ instruktora nadzorującego wykonanie pracy.

 PRACE, KTÓRE BĘDĄ WYKONANE NIEZGODNIE Z REGULAMINEM NIE BĘDĄ OCENIANE.

6. Format prac dowolny. Dopuszczalne są prace wykonane techniką mieszaną lub prace przestrzenne.

7. Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 21-12-2018 r. (piątek) godz. 15:00

Pokój nr 19

Urząd Gminy w Kawęczynie

8. Prace powinny być dostarczone w opakowaniu wykluczającym zniszczenie. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki-transportu.

V. JURY

Oceny gminnej dokona Komisja powołana przez organizatorów.

Za główne kryterium oceny prac przyjmuje się poziom artystyczny oraz technikę zgodną  z regulaminem.

Podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego nastąpi na etapie gminnym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, o miejscu i dacie podsumowania poinformujemy odpowiednio wcześniej. Werdykt komisji jest ostateczny. Zwycięskie prace w grupach od I do IV zostaną przekazane do konkursu powiatowego.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów.

Autor zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia pracy. Prace złej jakości, zrolowane bądź zniszczone będą wykluczone z konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w materiałach reklamowych  i publikacjach związanych z konkursem z zaznaczeniem nazwiska autora.

W sprawach nie rozstrzygniętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Prezydium Komisji ds. Młodzieży ZOG ZOSP RP w Kawęczynie.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących Konkursu udziela:

 Marcin Mazurek 

Vice Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ds. Młodzieży

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kawęczynie

tel. 726 – 460 - 552 themazur89@gmail.com

Metryczka do opisu pracy

 

Gorąco zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Inwestycje 2018

POZYSKANO NA INWESTYCJE 931 617,00 zł WARTOŚC INWESTYCJI 2 372 306,30 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl