piątek, 07 października 2022r. Imienieny Marii i Marka
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

AKTUALNOŚCI

Strona główna separator separator separator separator OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 9/2018/G Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. „Rozwój usług w zakresie kultury”

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 9/2018/G Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. „Rozwój usług w zakresie kultury”

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 9/2018/G 
Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. 

Ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu:
„Rozwój usług w zakresie kultury”
w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  


1) Termin składania wniosków o powierzenie grantu: 
Od dnia 15.05.2018 r. do dnia 29.05.2018 r.

2) Miejsce i tryb składania wniosków: 
Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oryginał wraz z kopią) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (np. płyta CD) – spięte w teczce lub skoroszycie – należy  składać bezpośrednio  (tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę pisemnie upoważnioną) pod adresem: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., ul. Kolska Szosa 3,  62-700 Turek,  od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 

Uwaga: Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie złożony w  siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. w Turku. 


3) Zakres tematyczny projektu grantowego:
- Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury  turystycznej lub rekreacyjnej lub
kulturalnej,  w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

- Zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej
kultury i dziedzictwa lokalnego  


 4) Kwota dostępna w ramach ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantu: 
250.000,00 zł 


5) Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

1. Zakup wyposażenia  organizacji  (podmiotów) działających w sferze kultury mającego na
celu wdrożenie nowych usług kulturalnych

2. Wydarzenia  promujące wdrożenie nowych usług 

3. Materiały promocyjno-informacyjne o wdrożonych usługach  

 

6) Ramy czasowe realizacji przez grantobiorców zadań w ramach projektów grantowych: kwiecień 2019 – lipiec 2019 


7) Intensywność pomocy – poziom dofinansowania:
Wysokość każdego grantu udzielonego na podstawie umowy o powierzenie grantu nie jest wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych.

Poziom dofinansowania wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych operacji, przy czym koszty
kwalifikowalne o charakterze inwestycyjnym nie przekraczają 50% ogółu kosztów kwalifikowalnych, z wyjątkiem przedsięwzięć określonych w LSR w punktach 2.1.2 – rozwój usług w zakresie kultury; 2.3.1 – rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin; 2.3.2 – rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej sprzyjającej integracji międzypokoleniowej. Płatność odbywać się będzie w dwóch transzach: 
I w wysokości 80% przyznanej kwoty dofinansowania płatna po podpisaniu umowy,
II w wysokości 20% przyznanej kwoty dofinansowania płatna po złożeniu sprawozdania i 
zrealizowaniu operacji zgodnie z umową.

Maksymalna kwota dofinansowania przypadająca na jednego Grantobiorcę, w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD, wynosi 100 000,00 zł.
Suma grantów planowanych do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych w ramach  danego projektu grantowego nie przekracza 20% kwoty pomocy na ten projekt.  

Wzory formularzy wniosków o powierzenie grantu oraz Regulamin Operacji Grantowych Wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl w zakładce NABORY.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy biura LGD Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. pod numerem telefonu: 63 289 36 57 lub 601 614 609

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl