Spis treści

Prowadzenie spraw związanych z :

1) prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno -  opiekuńczych, a dotyczących m. in.:

    - rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

    - sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, 

    - sporządzania i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

    - przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

    - stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia  do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

    - wskazywania kandydata na opiekuna prawnego,

    - wykonywania zadań wynikających z konkordatu,

 2) obsługa aplikacji ŹRÓDŁO w zakresie BUSC,

 3) prowadzenie spraw obywatelskich, dotyczących m.in.:

    - ewidencji ludności i kontroli ruchu ludności,

     - wydawania poświadczeń zamieszkania na żądanie stron,

    - przygotowywania decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,

     - sporządzania i weryfikacji spisów wyborców we wszystkich kampaniach wyborczych,

     - prowadzenia dokumentacji i wydawania dokumentów stwierdzających tożsamość,

4) wykonywanie zadań pełnomocnika ochrony informacji niejawnych,