Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i zdrowia

Prowadzenie spraw związanych z:

  1)  prowadzenie spraw dotyczących obsługi Rady Gminy, w tym m.in.:

     - zapewnienie obsługi administracyjnej oraz kancelaryjno- technicznej Rady i jej komisji oraz Przewodniczącego Rady,

     - przygotowywanie we współpracy z właściwymi  Referatami i stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,

     - przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje,

     - przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,

     - podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta,

     - protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,

     - prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej komisji,

     - prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,

     - organizowanie szkoleń radnych,

  2)  koordynowanie prac organów samorządu wsi, w tym m.in.:

      - współorganizowanie zebrań wiejskich,

      - udzielanie pomocy organom samorządu w realizacji ich zadań,

  3) prowadzenie spraw dotyczących:

    - zgromadzeń, zbiórek publicznych i imprez masowych,

    - ochrony zdrowia,

    - wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,

 4) prowadzenie archiwum zakładowego,

 5) wykonywanie zadań koordynatora czynności kancelaryjnych,