Spis treści

Prowadzenie spraw związanych z:

1)      kompleksowe sporządzanie wymiaru podatków i opłat,

2)      dokonywanie rozliczeń sołtysów z inkasa zobowiązań pieniężnych i innych należności,

3)      prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

4)      gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem

5)      prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

6)      przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

7)      podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń

8)      pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

9)      prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

10)  przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,

11)  przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,

12)  wydawanie zaświadczeń majątkowych i innych związanych z zakresem działania,

13)  rozliczanie funduszu sołeckiego.