Spis treści

Prowadzenie spraw związanych z:

1) wykonywanie określonych  przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,  ustawy o finansach publicznych, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych ze stanem finansowym oraz dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

2) kierowanie pracą Referatu Budżetowo – Podatkowego,

3) współdziałanie z Radą Gminy, Wójtem, kierownikami jednostek organizacyjnych w opracowywaniu budżetu, przygotowywaniu projektu jego zmian,

4) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,

5) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań  pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

6) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,

7) nadzór nad  przeprowadzaniem i rozliczaniem inwentaryzacji,

8) przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej Gminy,

9) opracowywanie  przepisów wewnętrznych dotyczących zakładowego planu kont, obrotu drukami ścisłego zarachowania, obiegu dokumentów księgowych, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,

10) organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej w rachunkowości,

11) nadzorowanie egzekucji oraz windykacji należności podatkowych i opłat,