Informacja dla osób niesłyszących

Procedura składania skarg i wniosków

Informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Kawęczynie

Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

1. za pośrednictwem e-PUAP

2. listownie na adres: Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn

3. pismem złożonym osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn

 4. drogą elektroniczną na adres e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl

5. faksem pod nr 63 288 59 40

6. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kawęczynie

7. ustnie do protokołu - w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn

WAŻNE:

Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji  przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Podstawy prawne:

Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Kawęczynie  odbywa się zgodnie z przepisami:

  • Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096  r.) art. 221 i n.,
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem SKARG mogą być w szczególności zaniedbania lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenia praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem WNIOSKÓW mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Przy składaniu skarg i wniosków prosimy pamiętać, że urzędy administracji publicznej przy rozpatrywaniu kierowanych do nich spraw przestrzegają swojej właściwości. W przypadku wątpliwości, czy do załatwienia Państwa sprawy właściwy jest Wójt Gminy Kawęczyn prosimy nawiązać kontakt telefoniczny z pracownikami Biura Obsługi Interesanta tel. 63 288 59 34.