Informacja dla osób niesłyszących

Procedura składania skarg i wniosków do Rady Gminy Kawęczyn

Informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków do Rady Gminy Kawęczyn

Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

  1.  za pośrednictwem e-PUAP
  2.  listownie na adres: Rada Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn
  3.  pismem złożonym osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn
  4.  drogą elektroniczną na adres e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl
  5.   faksem pod nr 63 288 59 40
  6.  za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kawęczynie
  7.  ustnie do protokołu - w pokoju nr 9 Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn

WAŻNE:

Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji  przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Podstawy prawne:

Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków przez Radę Gminy Kawęczyn  odbywa się zgodnie z przepisami:

  • Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256) art. 221 i n.,
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002, Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem SKARG mogą być w szczególności zaniedbania lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenia praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.