Informacja dla osób niesłyszących

informacja zbiorcza - Wójt Gminy

Informacja zbiorcza 2020 r.

Informacja zbiorcza 2020 r. plik pdf

Informacja zbiorcza 2019 r.

Informacja zbiorcza 2019 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku przez Wójta Gminy Kawęczyn

Kawęczyn, 26.06.2019 r.

 

Zbiorcza informacja o petycjach

 rozpatrzonych w 2018 roku

przez Wójta Gminy Kawęczyn

 

               Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) informuję, iż w 2018 roku do Urzędu Gminy
w Kawęczynie wpłynęły 3 petycje.

 

Nr petycji

Data wpływu

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

1/2018

04.05.2018 r.

Oszacowanie podmiotów gospodarczych – właściwych miejscowo dla terenu gminy, które nie korzystają z przyłączy gazowych.

Odp. pismo z dnia 14.05.2018 r.

 

2/2018

14.09.2018 r.

Próba wdrożenia w Gminie – rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych – Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii. Poinformowanie o ewentualnym terminie wszczęcia przez Gminę procedury. 

Odp. pismo z dnia 20.09.2018 r.

3/2019

20.09.2018 r.

Przekazanie petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych. Dokonanie analizy przedłożonej propozycji oraz rozważenie przystąpienia do opisanego Programu „Wzorowa łazienka”

Odp. pismo z dnia 27.09.2018 r.

     

           Na wszystkie petycje, które wpłynęły do Urzędu Gminy w Kawęczynie, udzielono odpowiedzi w ustawowym terminie.

           W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki braku poinformowania podmiotu wnoszącego petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.

           Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach na stronie BIP Gminy Kawęczyn w zakładce:

Skargi, wnioski, petycjeà Petycje à Petycje kierowane do Wójta Gminy  lub pod adresem http://bip.kaweczyn.pl/kaweczyn/bip/skargi-wnioski-i-petycje/petycje/petycje-kierowane-do-wojta-gminy.html  zamieszczane są i aktualizowane  szczegółowe dane dotyczące petycji tj. skany petycji, daty ich złożenia oraz odpowiedzi na petycje.

 

 Informacja.pdf

Informacja zbiorcza 2017 r.

Informacja zbiorcza 2016 r.

Informacja zbiorcza 2015 r.