Informacja dla osób niesłyszących

RAPORT O STANIE GMINY KAWĘCZYN ROK 2021

Informacja o możliwości zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kawęczyn za rok 2021

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559 ) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Raport o stanie Gminy Kawęczyn za 2021 rok został złożony przez Wójta Gminy Kawęczyn Jana Nowaka do Przewodniczącego Rady Gminy Kawęczyn Piotra Geblera w dniu 31 maja 2022 r., czyli w ustawowym terminie.  Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

Mając na uwadze w/w przepisy prawa w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kawęczyn za 2021 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (mieszkańców gminy Kawęczyn), do Przewodniczącego Rady Gminy Kawęczyn. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Kawęczyn odbędzie się 28 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00, w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek), do godziny 15.30 w Urzędzie Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, w Biurze Obsługi Interesanta.  Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kawęczyn a także w siedzibie Urzędu Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn.

RAPORT O STANIE GMINY KAWĘCZYN ZA 2021 ROK PLIK PDF

Zgłoszenie udziału mieszkańca w debacie plik pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1 ze zm.) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu składanym przez mieszkańca wyrażającego wolę zabrania głosu podczas debaty nad Raportem o stanie Gminy Kawęczyn za 2021 rok odbywającej się podczas sesji Rady Gminy - jest Gmina Kawęczyn reprezentowany przez Wójta Gminy  Kawęczyn (adres siedziby Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn). Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kawęczyn - zakładka Ochrona Danych Osobowych.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z art. 28 aa ust. 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) w celu zgłoszenia przez mieszkańca woli zabrania głosu podczas debaty nad Raportem o stanie Gminy Kawęczyn za 2021 rok odbywającej się podczas sesji Rady Gminy.

 3.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom uprawnionym do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, na podstawie umów zawartych z Administratorem.

 4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie archiwizowane przez okres wynikający z przepisów prawa.

 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, a w przypadkach wynikających z przepisów prawa prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Ich nie podanie spowoduje nieuwzglednienie na liście poparcia, o której mowa w art. 28 aa ust. 7 pkt. 1 Ustawa o samorządzie gminnym.

 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).

 8.Administrator nie będzie w sposób zautomatyzowany przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.

 9. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  pod adresem e-mail: iod@kaweczyn.pl

10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86