Informacja dla osób niesłyszących

RAPORT O STANIE GMINY KAWĘCZYN ROK 2019

Informacja o możliwości zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kawęczyn za rok 2019

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. D. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. W roku 2020 termin ten, zgodnie z zapisami art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. D. U. z 2020 r. poz. 374), został przedłużony o 60 dni, tj. do dnia 30 lipca 2020 r.

Raport o stanie Gminy Kawęczyn za 2019 rok został złożony przez Wójta Gminy Kawęczyn Jana Nowaka do Przewodniczącego Rady Gminy Kawęczyn w dniu 18 czerwca 2020 r., czyli w ustawowym terminie.  Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

Mając na uwadze w/w przepisy prawa w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kawęczyn za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (mieszkańców gminy Kawęczyn), do Przewodniczącego Rady Gminy Kawęczyn. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Kawęczyn odbędzie się 10 lipca 2020 r. o godzinie 815, w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 9 lipca 2020 r. (czwartek), do godziny 15.30 w Urzędzie Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, w Biurze Obsługi Interesanta.  Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kawęczyn a także w siedzibie Urzędu Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kawęczyn a także w siedzibie Urzędu Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn.