Informacja dla osób niesłyszących

RAPORT O STANIE GMINY KAWĘCZYN ROK 2018

Informacja o możliwości zgłoszenia do udziału

w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kawęczyn za rok 2018

 

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Kawęczyn przedstawia Radzie Gminy Kawęczyn Raport o stanie Gminy Kawęczyn za rok 2018, w terminie do dnia 31 maja 2019 r. Raport został złożony przez Wójta Gminy Jana Nowaka do Przewodniczącego Rady Gminy w ustawowym terminie. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

Mając na uwadze w/w przepisy prawa informuję, iż w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kawęczyn za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (mieszkańców gminy Kawęczyn), do Przewodniczącego Rady Gminy Kawęczyn. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Kawęczyn odbędzie się 27 czerwca 2019 r., w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia  26 czerwca 2019 r. (środa), do godziny 15.30 w Urzędzie Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, w pokoju nr 9 przez pracownika zajmującego się obsługą Rady Gminy – Iwonę Krajewską.  Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kawęczyn a także w biurze obsługi Rady Gminy (w Urzędzie Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, w pokoju nr 9).

 

Poniżej do pobrania treść raportu o stanie Gminy Kawęczyn za rok 2018, złożonego przez Wójta Gminy Kawęczyn – Jana Nowaka.

Raport o stanie gminy 2018

Zgłoszenie udziału mieszkańca w debacie

Ogólna klauzula RODO