Informacja dla osób niesłyszących

Ogłoszenia

Kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2023 / 2024 Koło Łowieckie nr 14 TUR

2023-09-29 13:04:46

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE NABÓR PROJEKTÓW DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY KAWĘCZYN NA LATA 2024 -2030

2023-09-29 14:52:30

Zawiadomienie

2023-09-21 14:48:52

Analiza zagrożeń, w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na

2023-09-11 10:26:01

Kalendarz polowań na rok 2023/2024 Koła Łowieckiego Nr 26 „SOKÓŁ ” w Dobrej, powiat turecki

2023-09-11 10:23:59

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn Wójt Gminy Kawęczyn podaje do publicznej wiadomości kalendarz polowań na rok 2023/2024 Koła Łowieckiego Nr 20 „Lis ” w Liskowie, powiat kaliski.

2023-08-24 09:23:45

Nabór do projektu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”- edycja 2024

2023-08-22 14:45:35

Oferta w trybie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenia Emerytów Rencistów i Inwalidów Gminy Kawęczyn

2023-08-21 12:11:19

Obwieszczenie Starosty Tureckiego z dnia 2 sierpnia 2023r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji po

2023-08-10 10:55:39

Decyzja o przydatności wody do spożycia z wodociągu Kowale Pańskie

2023-07-28 10:32:57

Konsultacje społeczne – projektu uchwały Rady Gminy Kawęczyn w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

2023-09-05 13:50:41

Obwieszczenie Zarządu Zlewni Wód Polskich z dnia 4 lipca 2023 r.

2023-07-12 11:54:39

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych – projekt uchwały Rady Gminy Kawęczyn w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

2023-07-14 12:51:38

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

2023-07-04 12:12:02

Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!

2023-06-28 12:58:19

Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!

Obwieszczenie 2: wydanie decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w związku z inwestycją polegającą na budowie drogi gminnej w miejscowości Budziechów dz. nr ewid. 170 obręb 0001 Będziec

2023-06-23 09:52:23

Obwieszczenie 1: wydanie decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w związku z inwestycja polegającą na budowie drogi gminnej w miejscowości Będziechów dz. nr ewid. 382 obręb 0001 Będziec

2023-06-23 09:51:25

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI GMINY KAWĘCZYN

2023-06-21 08:43:28

Komunikat Wybory Ławników kadencja 2024-2027

2023-06-07 14:55:44

OBWIESZCZENIE PO.ZUZ.2.4210.376.2022.JG

2023-06-02 11:13:19

OBWIESZCZENIE PO.ZUZ.2.4210.435.2022.JG

2023-06-02 11:09:02

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych na terenie Gminy Kawęczyn 2022

2023-05-10 12:25:35

Konsultacje społeczne dotyczące zmian statutów sołectw Gminy Kawęczyn

2023-06-16 14:30:23

Ogłoszenie o sprzedaży 45 sztuk betonowych krawężników

2023-04-25 12:18:40

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2023 r. na obszarze województwa wielkopolskiego

2023-03-31 09:29:31

Nabór dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na organizację działań w zakresie kultury,

2023-02-13 13:28:32

Nabór dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert

2023-02-13 13:26:31

Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kawęczyn w roku 2023”

2023-01-31 15:06:52

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na organizację działań w zakresie kultury, sztuki i oświaty 2023

2023-02-28 15:13:18

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kawęczyn w roku 2023

2023-02-28 15:12:09

Obwieszczenie Starosty Tureckiego z dnia 9 stycznia 2023 roku o wydaniu przez Starostę Tureckiego decyzji o pozwoleniu na budowę nr 10/23 dla zadania inwestycyjnego obejmującego: ,,budowa dro

2023-01-13 14:17:03

Obwieszczenie Starosty Tureckiego z dnia 29 grudnia 2022 roku o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania inwestycyjnego obejmującego: ,,budowę

2023-01-04 11:29:39

Opina Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie budżetu Gminy Kawęczyn na 2023 rok

2022-12-30 14:29:46

Wykaz dotyczący nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem z dnia 20.12.2022r.

2022-12-20 08:04:51

Wykaz dotyczący nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie

2022-12-07 08:25:34

Informacja w sprawie aneksu umowy NR ROŚ-LK.10/2021 z dnia 10.12.2021 r. na dostawę opału

2022-11-15 14:00:33

Wójt Gminy Kawęczyn podaje do publicznej wiadomości kalendarz polowań na rok 2022/2023 Koła Łowieckiego Nr 26 „SOKÓŁ” w Dobrej, powiat turecki.

2022-11-09 13:17:47

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

2022-11-08 14:51:01

Wójt Gminy Kawęczyn podaje do publicznej wiadomości kalendarz polowań na rok 2022/2023 Koła Łowieckiego Nr 24 „VENATOR” w Przykonie, powiat turecki.

2022-11-02 10:14:16

Kalendarz polowań na rok 2022/2023 Koła Łowieckiego Nr 29 „Przepiórka” w Turku, powiat turecki

2022-11-02 10:09:55

Wójt Gminy Kawęczyn podaje do publicznej wiadomości kalendarz polowań na rok 2022/2023 Koła Łowieckiego Nr 32 „Złoty Róg” w Cekowie

2022-11-02 10:05:20

Konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Kawęczyn na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytk

2022-11-08 08:43:41

Oferta w trybie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenia Emerytów Rencistów i Inwalidów Gminy Kawęczyn

2022-09-15 10:13:49

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie planu polowań na rok 2022/2023 Koła Łowieckiego "Tur" Turek

2022-09-07 14:41:16

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie planu polowań na rok 2022/2023 Koła Łowieckiego "Zwierzyniec" Turek

2022-09-07 14:40:11

Kalendarz polowań na rok 2022/2023 Koła Łowieckiego Nr 20 ,,Lis” w Liskowie

2022-08-10 12:40:39

Oferta z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenia Emerytów Rencistów i Inwalidów Gminy Kawęczyn

2022-06-02 13:34:21

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2022 -2030”

2022-09-07 14:57:59

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM NA MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH – INSTALACJI SŁUŻĄCYCH DO PODGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

2022-04-27 14:01:24

Ogłoszenie o wywieszeniu protokołu inwentaryzacyjnego z komunalizacji mienia Skarbu Państwa, w skład którego wchodzi działka stanowiąca drogę, położoną na terenie Gminy Kawęczyn

2022-04-20 19:07:26

UCHWAŁA NR XLVIII/315/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zmiany granicy

2022-04-05 08:11:55

Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kawęczyn w roku 2022

2022-02-01 14:59:23

Konsultacje z mieszkańcami sołectwa Skarżyn w sprawie zmiany granicy administracyjnej Gminy Kawęczyn

2022-02-25 11:09:36

Nabór dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowsz

2022-01-24 12:10:32

Nabór dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert 2022

2022-01-24 12:07:22

w sprawie: naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na organizację działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2022

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na organizację działań w zakresie kultury, sztuki i oświaty 2022

2022-02-22 14:32:58

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na organizację działań w zakresie „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kawęczyn w roku 2022”

2022-02-22 14:36:51

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości – lokal użytkowy w Kawęczynie

2022-01-11 13:05:13

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej – wyodrębniony lokal użytkowy w budynku nr 39 Kawęczynie, wraz ze ułamkową częścią gruntu oraz wszelki

2021-12-07 14:11:17

Budowa drogi w Leśnictwie - zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

2021-12-03 13:07:59

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów-Kolonia- Strefa inwestycyjna” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2021-11-18 09:42:48

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu” Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów - Kolonia - Strefa inwestycyjna”

2021-11-09 12:57:21

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ STOWARZYSZENIA KAWĘCZYŃSKIE TOWARZYSTWO ROZWOJU

2021-11-08 12:38:43

Kalendarz polowań na rok 2021/2022 Koła Łowieckiego Nr 29 ,,Przepiórka”

2021-11-04 09:26:58

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego odbytego dniu 15.10.2021r

2021-10-27 14:58:03

Kalendarz polowań na rok 2021/2022 Koła Łowieckiego Nr 24 ,,VENATOR” w Przykonie.

2021-10-27 09:16:59

Konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Kawęczyn na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytk

2021-11-15 09:47:33

Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030

2021-10-22 09:24:01

UCHWAŁA NR XXXI/217/2021 RADY POWIATU TURECKIEGO z dnia 22 września 2021 r. w sprawie rozkładu godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tureckiego

2021-10-19 10:32:16

INFORMACJA o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego odbytego dniu 15.10.2021r. dot. lokalu mieszkalnego w miejscowości Będziechów, gm. Kawęczyn

2021-10-15 14:39:02

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego

2021-10-12 14:54:57

Publiczne wyłożenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2021-10-06 12:47:48

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2021-09-28 10:42:14

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej Gminy Kawęczyn- lokalu mieszkalnego w miejscowości Będziechów

2021-09-14 14:28:33

Oferta w trybie uproszczonym z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2021-09-28 10:50:48

Ogłoszenie w sprawie Planu Urządzania Lasu

2022-02-02 10:37:51

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej - samodzielny lokal użytkowy, własność Gminy Kawęczyn

2021-07-15 14:33:37

Ogłoszenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej TUR3081 realizowanego w 62-704 Kowale Pańskie Kolonia 45a

2021-07-08 14:52:44

Przetarg publiczny ustny, nieograniczony na zbycie nieruchomości Gminy Kawęczyn

2021-06-22 11:39:10

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ

2021-05-25 12:00:26

prawa własności lokalu niemieszkalnego nr 1 położonego w Grodzisku Wielkopolskim na Osiedlu Wojska Polskiego 25 wraz z udziałem wynoszącym ½ części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego działki nr 210/3 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM NA MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH – INSTALACJI SŁUŻĄCYCH DO PODGRZEWANIA WODY

2021-05-19 12:04:57

Oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym)

2021-05-13 09:12:42

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

2021-05-11 12:08:44

Informacja o sprzedaży lokalu w miejscowości Kawęczyn

2021-04-27 15:03:35

Zarządzenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

2021-04-28 08:43:11

Wykaz dotyczący nieruchomości lokalowej - samodzielnego lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 39 w miejscowości Kawęczyn- przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicz

2021-04-27 17:58:26

ZZ w Kaliszu - inf. o wszczęciu postępowania PO.ZUZ.2.4210.86m.2021.MN

2021-04-26 14:16:38

Obwieszczenie o zakończeni postępowania w sprawie wydania decyzji na na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej

2021-02-22 13:37:35

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH DO NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021R.

2021-02-09 11:31:04

Nabór dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na organizację działań w zakresie kultury ..

2021-01-28 15:24:06

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na organizację działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wych

2021-03-08 14:26:27

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na organizację działań w zakresie „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kawęczyn w roku 2021”

2021-03-11 14:07:40

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowszechnia

2021-01-28 15:10:58

WYNIKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ŻŁOBKU

2021-01-26 08:45:02

Konsultacje „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kawęczyn w roku 2021

2021-01-20 14:39:31

DYREKTOR ŻŁOBKA GMINNEGO W KAWĘCZYNIE OGŁASZA DRUGI KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ŻŁOBKU...

2021-01-07 15:03:24

DYREKTOR ŻŁOBKA GMINNEGO W KAWĘCZYNIE OGŁASZA KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ŻŁOBKU

2020-12-21 15:00:26

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału na obwody łowieckie

2020-11-12 14:58:41

Konsultacja w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

2020-12-02 12:14:39

OGŁOSZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO O PRZYSTAPIENIU DO PROCEDURY ZAPEWNIENIA UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W OPRACOWYWANIU PROJEKTU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKI

2020-10-28 12:56:50

Informacje dla rolników w sprawie gradobicia

2020-07-01 11:56:04

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

2020-06-17 13:15:52

Ogłoszenie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

2020-02-28 14:45:54

Ogłoszenie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

2020-02-28 14:44:20

Konsultacje do Projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kawęczyn w roku 2020

2020-01-14 12:27:09

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

2019-12-20 10:11:25

Opieka stomatologiczna

2019-12-16 10:02:34

Konsultacja w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

2019-11-29 11:44:41

Zmiana czasu pracy Urzędu Gminy

2019-11-25 09:22:20

KOMUNIKAT WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020 – 2023

2019-11-08 09:24:39

Mikroinstalacje Fotowoltaiczne do 50 KWp

2019-10-03 12:57:41

Składanie wniosków o pomoc suszową

2019-10-03 08:15:49

Informacja o wynikach naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne

2019-09-06 10:01:07

Informacja dot ofert w trybie 19a Stowarzyszenia Kawęczyńskiego Towarzystwa Rozwoju

2019-08-14 08:38:22

Oferta złożona w trybie w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju

2019-08-02 13:22:35

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne

2019-07-10 11:10:29

Informacja o wnioskach o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę

2019-06-26 10:08:38

Obwieszczenie dot. fermy drobiu

2019-06-19 09:29:33

Informacja o zamiarze udostępniania kanału technologicznego

2019-06-17 12:30:34

Bezpłatne badania profilaktyczne

2019-06-06 19:57:53

Informacja o ofercie na wsparcie realizacji zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn.: "Zdrowo i aktywnie poznajemy nasz region”.

2019-06-03 20:16:23

KOMUNIKAT WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020 – 2023

2019-06-04 14:28:33

RAPORT WÓJTA GMINY KAWĘCZYN O STANIE GMINY KAWĘCZYN ROK 2018

2019-05-31 20:26:33

Oferta złożona w trybie w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym)

2019-05-21 13:24:41

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy w formie bezprzetargowej

2019-05-06 12:33:50

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tzw. uproszczonym)"pn. „Pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ...

2019-03-19 08:42:50

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym)"

2019-03-18 18:39:21

Ogłoszenie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 2019

2019-03-27 13:52:50

Ogłoszenie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 2019

2019-03-13 14:31:50

Ogłoszenie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

2019-03-27 13:51:53

Konsultacje Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kawęczyn w roku 2019

2019-01-18 12:28:48

Poszukiwany pracownik na zastępstwo

2019-01-17 15:46:09

od 1 stycznia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Kawęczynie można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych

2019-01-18 12:29:10

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

2019-01-18 12:29:41

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019

2019-01-18 12:30:16

Informacja o ofercie pn. "Program nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Kawęczyn".

2019-01-18 12:30:38

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. "Program nauki pływania dla dzieci szkół podstawach i gimnazjalnych..."

2019-01-18 12:44:30

Informacja o ofercie pn. "Zwiedzamy stolice Niemiec - spacerkiem po Berlinie"

2018-08-16 13:16:21

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym)" Zwiedzamy stolicę Niemiec - spacerkiem po Berlini

2018-08-06 14:06:03

KURENDA I WNIOSKI - SUSZA 2018 ROK

2018-06-26 13:06:24

Informacja dotycząca dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2018 r.

2018-07-10 13:45:11

KOMUNIKAT

2018-06-18 12:55:46

Informacja o ofercie "Zdrowo, aktywnie i w zgodzie z naturą".

2018-06-05 10:44:55

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym)"Zdrowo, aktywnie i w zgodzie z naturą"

2018-06-05 10:40:55

Informacja o przebudowie drogi gminnej z dnia 21 maja 2018 r.

2018-05-21 16:53:47

Wody Polskie - Informacja

2018-05-21 16:52:43

Informacja - Wody Polskie

2018-05-21 16:39:21

Informacja o przebudowie drogi gminnej z dnia 21 maja 2018 r.

2018-05-21 16:37:45

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018 -20

2018-05-18 08:15:04

Informacja o rostrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2018-04-27 10:29:10

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 83 na odcinku Marianów-Kowale Pańskie

2018-04-19 16:09:15

Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza otwarty konkurs ofert.

2018-04-04 15:09:02

Dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ww. ustawy na realizacje zadań w zakresie „ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

17 kwietnia 2018 r. o godz.10-tej w Urzędzie Gminy w Kawęczynie (sala nr 16) odbędzie się IV przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej budynkiem gos

2018-03-12 10:39:58

Informacja o rostrzygnięciu otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na realizację zadań w zakres

2018-02-20 10:08:34

Informacja o przynanych dotacjach dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: wspierani

2018-02-19 12:49:10

Informacja o wykazie nieruchomości rolnych położonych w m. Siedliska do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

2018-02-12 14:32:09

Informacja o wykazie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w m. Kawęczyn przeznaczone do sprzedaży w formie bezprzetargowej na cele zabudowy usługowej.

2018-02-12 14:30:06

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31.01.2018 r.

2018-02-02 16:39:17

Ogłoszenie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: wspierania i

2018-01-18 11:30:43

Ogłoszenie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: kultury, sztu

2018-01-15 10:14:21

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 2018 R

2018-01-12 12:35:54

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż 9-osobowego samochodu Volkswagen Kombi

2018-01-30 10:07:06

Sprostowanie Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

2017-12-22 12:45:58

W dniu 17 stycznia 2018 r. o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy w Kawęczynie (sala nr 16) odbędzie się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej budynkie

2017-12-11 16:31:46

Sprawozdanie z konsultacji "Programu Rewitalizacji Gminy kaweczyn"

2017-10-24 10:22:16

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Kawęczyn w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych projektu dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kawęczyn na lata 2017 -2023”

2017-10-12 12:04:50

Sprawozdanie z konsultacji w sprawie rocznego PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

2017-10-04 12:14:23

Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza konsultacje „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KAWĘCZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIE

2017-09-12 13:19:00

W dniu 26 września 2017 r. o godz.10-tej w Urzędzie Gminy w Kawęczynie (sala nr 16) odbędzie się II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej budyn

2017-08-21 13:05:17

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym)"Spacerkiem po Warszawie"

2017-08-25 12:38:47

W dniu 30.06.2017 r. godz. 10 odbędzie się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w obrębie ewidencyjnym Marcja

2017-05-29 14:06:45

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) – "Ruch i właściwe odżywianie - dobre prakty

2017-06-01 12:01:08

Konsultacja uchwały w sprawie zasad powoływania Gminnego Zespołu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu

2017-06-09 11:53:30

WÓJT GMINY KAWĘCZYN informuje, że w terminie od dnia 13.04.2017 r. do 25.05.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej

2017-04-13 13:03:04

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację XIV Otwartych Mistrzostw Gminy Kawęczyn w

2017-03-20 15:15:47

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2017 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, szko

2017-03-09 10:58:47

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację XIV Otwartych Mistrzostw Gminy Kawęczyn w Powo

2017-03-20 11:14:35

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2017-03-09 10:55:44

Trzeci przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kawęczyn oznaczonej numerami ew. działek: 203/1 i 204/10

2017-01-16 12:51:05

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 2017 R

2017-01-13 11:10:28

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2017 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, szkolnictwa

2017-01-09 10:26:42

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2017-01-09 10:23:27

2016-10-10 15:26:40

PLAN TRANSPORTOWY GMINY KAWĘCZYN

2016-10-05 15:03:33

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały „Roczny Program współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi.

2016-09-26 09:15:12

Informacja dotycząca dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 r.

2016-09-13 09:17:26

Ogłoszenie konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.

2016-09-07 12:24:18

Rozstrzygnięcie otwartego Konkursu ogłoszonego dn.27.07.2016 r.

2016-08-22 08:09:44

Ogłaszenie o otwartym konkursie ofert

2016-07-28 12:20:44

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 26 sierpnia 2016 r.

2016-07-22 14:10:06

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kawęczyn na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środ

2016-04-13 15:20:32

Informacja o rostrzygnięciu konkursu ogłoszonegó zgodnie z zarzadzeniem nr. 22/2016 z 14 marca 2016 roku

2016-04-11 14:00:30

2016-04-11 13:58:43

Informacja o rostrzygnięciu konkursu ogłoszonegó zgodnie z zarzadzeniem nr. 13/2016 z 10 lutego 2016 roku.

2016-03-14 13:02:03

Rozstrzygnięcie otwartego Konkursu ogłoszonego dn. 18.01.2016 r.

2016-02-18 14:24:36

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2016 r. w zakresie KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, OCHRONY I PROMOCJI ZDRO

2016-02-11 11:52:49

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2016-01-20 13:39:29

Sprostowanie Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

2016-12-09 14:30:06

Informacja - Kanały Technologiczne - droga Kawęczyn- Ciemień- Dzierzbotki

2015-11-05 11:43:28

Informacja Wójta Gminy Kawęczyn - Kanały Technologiczne - inwestycje drogowe

2015-10-15 08:23:55

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

2015-09-28 09:04:45

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Marian

2015-09-15 15:16:51

Ogłoszenie konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

2015-09-07 11:46:13

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia uliczneg

2015-08-10 13:49:36

Informacja o rostrzygnięciu konkursu na zorganizowanie czasu wolnego dla emerytów z terenu Gminy Kawęczyn

2015-08-05 09:11:22

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z dn 10.07.2015 r.

2015-07-10 08:13:39

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kawęczyn dn. 31.03.2015 r.

2015-04-28 14:37:00

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie chodnika w miejscowości Kawęczyn dz.nr 261/2.

2015-04-14 12:00:07

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 03.04.2015 r.

2015-04-03 12:18:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie chodnika na terenie położony

2015-03-27 14:40:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi w miejscowości Kowale Pańskie(dz.. nr 34,35) i Kowal

2015-03-17 14:05:40

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi w miejscowości Milejów (dz. nr 78,222).

2015-03-17 14:04:23

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi w miejscowości Milejów (dz. nr 300,316,266)

2015-03-17 14:03:13

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym wraz z regulaminem - na sprzedaż nieruchomości gruntowej we wsi Czachulec Nowy

2015-03-05 09:24:47

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego przebudowa drogi wewnętrznej na nawierzchnię twarda na długości 615m. w miejsc.Kowale Pańskie i Kowale P

2015-02-25 13:14:18

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie drogi wewnętrznej na nawierzchnię twardą na długości 655m. w miejscowości

2015-02-25 13:12:36

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie drogi wewnętrznej na nawierzchnię twardą na długości 500m. w miejscowości M

2015-02-25 13:09:43

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego dn. 07.01.2015 r.

2015-02-06 11:54:14

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z d. 07.01.2015 r.

2015-01-07 12:46:31

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji na budowę sieci oświetlenia ulicznego w Chocimiu

2014-11-26 14:47:42

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji na budowę sieci oświetlenia ulicznego w Marcinowie

2014-11-26 14:45:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji na budowę sieci oświetlenia ulicznego w Milejowie.

2014-11-26 14:43:38

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 r.

2014-10-24 12:46:16

Ogłoszenie konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.

2014-10-15 14:03:43

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci oświetlenia ulicznego

2014-10-09 12:43:31

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci oświetlenia ulicznego

2014-10-09 12:41:43

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci oświetlenia ulicznego

2014-10-09 12:39:35

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego dn. 09.09.2014 r.

2014-10-07 12:00:37

Obwieszczenie Starosty Tureckiego o ZRID na Rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Będziechów

2014-09-29 07:47:58

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym do oddania w dzierzawę nieruchomości gruntowych

2014-09-18 14:29:15

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z d. 09.09.2014 r.

2014-09-09 13:40:55

Informacja w sprawie udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłęń na raty spłat w 2013 r.

2014-09-08 11:55:28

Zarządzenie i wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierzawę w Kawęczynie i Siedliskach

2014-08-27 12:41:45

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetyczn

2014-08-22 15:03:45

Obwieszczenie Starosty Tureckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej pn.:"Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Będziechów

2014-08-06 15:10:56

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn –Kawęczyn Wschód”

2014-07-04 14:21:10

Ogłoszenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2014-2020" wraz z podsumowaniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

2014-07-08 12:05:27

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dn. 03 czerwca 2014 r.

2014-06-30 10:52:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napi

2014-06-26 14:44:15

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 03.06.2014 r.

2014-06-04 08:04:56

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dn. 29 kwietnia 2014 r.

2014-05-23 11:48:54

Ogłoszenie z dnia 20.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2014-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2014-05-21 12:59:33

Dzień Otwarty - Orli Staw 2014

2014-05-08 07:48:30

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 29.04.2014 r.

2014-04-29 14:41:01

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień

2014-04-03 11:33:21

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień

2014-02-20 14:53:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kawęczynie

2014-02-05 11:13:57

Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert Zarządzeniem Nr 8/2014 ojta Gminy Kawęczyn z dn. 28.01.2014 r.

2014-01-28 13:12:48

Informacja Wójta Gminy Kawęczyn - Kanał technologiczny w drodze gminnej w Będziechowie

2014-01-27 10:41:50

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Dozywianie dzieci w szkołach oraz osób dorosłych z terenu Gminy Kawęczyn"

2014-01-20 10:32:08

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Będziechów.

2014-01-17 08:36:55

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gmin

2013-12-31 12:01:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Marianów-Kolonia

2013-12-02 12:48:08

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn przy drodze p

2013-11-18 11:58:03

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn - Kawęczyn Ce

2013-11-18 12:09:55

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej we wsi Czachulec Nowy

2013-10-25 14:50:53

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały „Roczny Program współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dn. 24 kwie

2013-10-23 11:59:34

Konsultacje w sprawie rocznego PROGRAMU WSPOŁPRACY Gminy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.

2013-10-15 12:21:42

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Będziechowie

2013-10-03 13:42:38

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2013 r.

2013-09-03 13:44:38

Zarządzenie Wójta Gminy Kawęczyn wraz z wykazem nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Czachulec Nowy.

2013-08-08 12:20:57

Informacja o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w m. Będziechów

2013-06-11 14:13:31

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego dn. 30 kwietnia 2013 r.

2013-05-27 13:43:10

Obwieszczenie Wójta Gminmy Kawęczyn o wylożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn"

2013-05-13 12:44:56

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert zgodnie z Zarządzeniem nr 23)2013 Wójta Gminy Kaweczyn z dn. 30.04.2013 r.

2013-04-30 12:31:26

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogoszonego dn. 15.02.2013 r.

2013-03-15 08:51:25

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dn. 29.01.2013 r.

2013-02-22 13:43:51

Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia

2013-02-18 11:57:53

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Marianów-Kolonia"

2013-02-18 11:53:53

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn - Kawęczyn Wschód"

2013-02-18 11:50:39

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn-Kawęczyn Centrum"

2013-02-18 11:46:13

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn przy drodze powiatowej nr 4491P z K

2013-02-18 11:43:09

Ogłoszenie Otwartego konkursu Ofert z dn. 15.02.2013 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

2013-02-15 14:18:41

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - Marianow Kolonia

2013-02-11 11:00:11

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - Będziechów

2013-02-11 14:55:35

Informacja Wójta Gminy Kawęczyn - Kanał technologiczny - droga gminna Nowy Świat-Marcjanów o długości 1,284km

2013-02-01 13:44:04

Informacja Wójta Gminy Kawęczyn - Kanał technologiczny - droga wewnętzna w Kawęczynie o długości 115m.

2013-02-01 13:41:40

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z dn. 29.01.2013 r. w zakresie "wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu".

2013-01-29 14:37:18

Ogłoszenie o czwartym przetagu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1 w Kowalach Pańskich - Kolonia

2012-12-21 09:09:40

Sprawozdanie z konsultacji "rocznego programu wspołpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi..."

2012-11-08 09:38:42

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej w m. Kowale Pańskie - Kolonia

2012-10-19 10:48:40

Ogłoszenie konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalnoś

2012-10-19 09:30:16

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

2012-09-26 13:52:02

Informacja o rozstrzygnieciu otwartego konkursu ofert.

2012-08-24 14:08:57

Informacja Wójta Gminy - Kanał technologiczny w pasie drogowym w Żdżarach

2012-08-07 10:25:25

ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej

2012-07-30 11:48:31

Informacja o wyborze oferty w ramach ogłoszonego konkursu ofert z dn. 01.06.2012

2012-06-27 08:21:54

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kaweczyn Nr 23/2012 z dn. 01.06.2012 r.

2012-06-01 13:28:14

Ogłoszenie o II Przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu nr 1 w Kowalach Pańskich - Kolonia

2012-05-23 12:57:47

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kawęczyn o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2012-05-22 09:44:02

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kaweczyn Nr 16/2012 z dn. 26.04.2012 r.

2012-04-26 14:31:31

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości lokalowej nr 1 w Kowalach Pańskich-Kolonia

2012-03-09 11:28:08

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy na realizację zadań w zakresie „wspierania i upowszechniania kul

2012-01-31 10:04:27

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Kowalach Pańskich (lokalo nr 1) do sprzedaży

2012-01-17 13:48:29

Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Dożywianie dzieci w szkołach oraz osób dorosłych na terenie gminy Kawęczyn

2012-01-12 10:09:43

Informacja o wyborze oferty na "Dożywianie dzieci w szkołach oraz osób dorosłych na terenie Gminy Kawęczyn"

2012-01-11 14:47:22

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały "Roczny Program współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi ..."

2011-11-22 14:50:24

Ogłoszenie konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizcjami pozarządowymi

2011-11-09 14:19:36

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

2011-09-22 14:50:44

GRUNTY DO WYDZIERŻAWIENIA

2011-08-25 15:31:07

Obwieszczenie Wójta Gminy – dot. Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku obory oraz budowie budynku garażowego na

2011-07-29 11:39:36

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 24/2011 Wójta Gminy Kawęczyn z dn. 29 czerwca 2011 r.

2011-07-21 10:54:39

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 29.06.2011 r.

2011-06-29 13:19:43

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Wojta Gminy Kaweczyn z dn. 11.05.2011 r.

2011-06-08 10:38:09

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z dn. 27.05.2011 r.

2011-05-27 13:25:04

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z dn. 11.05.2011 r.

2011-05-12 12:00:24

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. pułkownika pilota Stanisława Jakuba Skarżyńskiego w Skarżynie

2011-02-24 11:39:35

Informacja o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego dn. 27.01.2011 r.

2011-02-21 13:35:29

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu

2011-01-27 15:05:44

OGŁOSZENIE O TARGACH I MISJACH GOSPODARCZYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

2011-01-07 11:28:32

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na : budowie drogi wewnętrznej w miejscowości

2010-10-12 08:40:41

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn

2010-09-24 12:18:30

Obwieszczenie Starosty Tureckiego - Zawiadomienie o wydaniu decyzji na realizację budowy odcinka drogi łączącego drogi gminne o nr. ew. 261 i 228 w Kawęczynie

2010-09-13 14:46:23

Obwieszczenie Starosty Tureckiego - Postepowanie w spr. wydania decyzji na realizację budowy odcinka drogi łączącego drogi gminne o nr. ew. 261 i 228 w Kawęczynie

2010-08-12 08:23:12

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych we wsiach: Czachulec Nowy, Milejów.

2010-08-04 14:56:50

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu z dn. 30.04.2010 r.

2010-05-28 14:19:16

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 30.04.2010 r.

2010-04-30 08:26:04

Informacja o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego dn. 26.01.2010 r.

2010-03-09 09:55:55

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 26.01

2010-01-27 09:08:03

Uchwała na 2010 r. podatek transportowy

2010-01-27 09:03:14

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych we wsiach Czachulec Nowy, Milejów

2010-01-15 13:51:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w miejscowości Kawęczyn

2010-01-15 09:23:28

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie s

2009-12-08 14:30:41

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 3 w Kowalach Pańskich

2009-10-30 13:33:34

Zaproszenie do udziału w projekcie e-aktywizacja i integracja społeczności zamieszkujących obszary wiejskie - edycja II

2009-10-26 09:32:31

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntów rolnych

2009-10-23 08:50:39

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii kablowej niskiego napięcia w m. Kawęcz

2009-09-01 12:39:46

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na„ Budowie Stacji Paliw Płynnych w Marianów Kolon

2009-07-29 07:38:06

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

2009-07-30 14:43:50

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych w Kowalach Pańskich - Kolonia

2009-04-23 07:42:26

Informacja o rozstrzygnieciu Otwartego Konkursu Ofert z dn. 10 lutego 2009 r.

2009-03-16 13:25:07

Informacja o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert z dn. 27 stycznia 2009 r.

2009-03-09 14:56:42

Informacja w sprzawie przedłużenia terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dn. 27 stycznia 2009 r. oraz przedłużenia terminu podpisania umów

2009-03-03 09:43:30

Informacja o przedłuzeniu terminu rozsrzygniecia otwartego konkursu ofert z dn. 27 stycznia 2009 r.

2009-03-02 13:08:51

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 10.02.2009 r.

2009-02-10 13:45:56

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 27 stycznia 2009 r.

2009-01-27 09:37:58

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w Kowalach P.

2009-01-20 15:18:47

Przebudowa chodnika w m. Tokary Pierwsze

2009-01-16 07:32:22

OBWIESZCZENIE - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

2008-12-02 12:39:06

Ogłoszenie Wójta Gminy Kawęczyn o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz lokali mieszkalnych w Kowalach Pańskich - Kolonia

2008-11-14 14:32:50

Wykaz lokali mieszkalnych w Kowalach P. do sprzedazy w drodze przetargu

2008-09-24 13:56:49

Nabór na stanowisko pracy w Bibliotece Publicznej Gminy Kawęczyn Filia w Tokarach

2008-08-26 11:42:53

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Głuchów, dł. 1,200 km.

2008-04-02 15:08:59

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Modernizacji istniejącej linii SN – 1

2008-04-01 15:29:12

Konkursy na stanowiska Dyrektorów Zespołu Szkół w Kowalch Pańskich i Zespołu Szkół im. MSC w Kawęczynie

2008-03-12 10:41:44

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z dn. 20.02.2008 r.

2008-03-11 11:04:10

Decyzje środowiskowe - Budowa drogi gminnej w m. Głuchów.

2008-02-19 10:00:43

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 166 o pow. 1,9695 ha położonej we wsi ŻDŻARY.

2007-11-06 22:02:37

WYBORY ŁAWNIKÓW - Zgłaszanie kandydatów na ławników

2007-06-13 11:52:04

Decyzje środowiskowe - budowa drogi Kowale P - Głuchów

2007-06-01 19:42:14

Decyzja umarzająca postępowanie w spr. budowy drogi Kowale P.-Ciemień

2007-05-14 14:49:50

Konkurs ofert dla organizacji pozarzadowych 2007

2007-03-09 08:13:53

Obwieszczenie - Rozbudowa drogi powiatowej nr 16403

2007-02-15 09:10:35

Obwieszczenie - decyzja srodowiskowa - dot. drogi powiatowej 16403

2007-02-05 13:42:35

Zawiadomienie - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

2006-12-12 11:16:11

Ogłoszenie o wszczeciu postępowaniaw sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2006-12-11 15:34:17

II Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość Siedliska 219

2005-12-06 13:42:06

II Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość Siedliska 148

2005-12-06 13:39:56

II Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość Siedliska 118

2005-12-06 13:38:49

II Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość Marcjanów

2005-12-06 13:36:56

II Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość Kawęczyn

2005-12-06 13:14:24

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Ciemień dz.80

2005-10-17 15:19:39

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Kawęczyn dz.405

2005-10-17 15:18:52

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Leśnictwo dz.191/2

2005-10-17 15:18:04

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Marcjanów dz.264

2005-10-17 15:17:07

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Okręglica dz.102

2005-10-17 15:16:04

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Siedliska dz.118

2005-10-17 15:14:27

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości - Siedliska dz.148

2005-10-17 15:02:33

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Siedliska dz.219

2005-10-17 15:00:17

Zmiana do Uchwały RG Kawęczyn w sprawie zbycia nieruchomości

2005-10-17 14:57:29

Uchwała RG Kawęczyn w sprawie zbycia nieruchomości

2005-10-17 14:55:46

Ogłoszenie o wyniku przetargu na obsługę bankowa budżetu gminy Kawęczyn

2005-06-10 13:46:52