Informacja dla osób niesłyszących

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Milejowie

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Milejów” oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 29, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kawęczyn Uchwały Nr LIX/376/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Milejów”.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny. Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn.

Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2023 r. do Wójta Gminy Kawęczyn na piśmie:

- w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn,

- drogą pocztową na adres Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn,

- drogą elektroniczną na adres ugkaweczyn@kaweczyn.pl lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku (z oznaczeniem, którego z opracowań dotyczy) oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Kawęczyn.

UWAGA: Pisma nie spełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania. Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wójt Gminy Kawęczyn

/-/ Jan Nowak

WNIOSEK do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o dla terenów położonych w miejscowości Milejów” plik pdf

Obwieszczenie plik pdf

Uchwała o przystąpieniu oraz dane przestrzene

- Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dla terenów położonych w miejscowości Milejów plik pdf
- Dane przestrzenne plik gml