Informacja dla osób niesłyszących

Zarządzenia Wójta 2015

Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 11.08.2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za I półrocze 2016 roku, informacji o przebiegu wykonania pl

Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 31.03.2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok 2015, informacji o stanie mienia komunalnego na dzień

Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad ewidencji gruntów stanowiących własność Gminy Kawęczyn.

Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Kawęczyn.

Zarządzenie nr 80/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21.12.2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali i budynków użytkowych oraz pomieszczeń do nich przynależnych.

Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Kawęczynie.

Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 grudnia 2015 r. (inwentaryzacja)

Zarzxądzenie nr 77 z dnia 21.12.2015r w sprawie zmiany Regulaminu oraz Procedur ustalania i wydatkowania funduszu sołeckiego w Gminie Kawęczyn

Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad oceny pracy i jej wyników dla pracowników Urzędu Gminy w Kawęczynie nie podlegających regulamin

Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Kawęczynie Regulamin okresowej oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach

Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy Kawęczyn.

Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie przyznania nagród pracownikom Urzędu Gminy w Kawęczynie.

Zarządzenie Nr 71a/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie nr 70/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 02 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia public

Zarządzenie nr 69/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 02 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu

Zarządzenie nr 68/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kawęczyn.

Zarządzenie nr 67/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia polityki szkoleniowej pracowników Urzędu Gminy w Kawęczynie.

Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2015 z dnia 15 października 2015 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 59/2015 z dnia 2 l

Zarządzenie nr 63/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 5 listopada w sprawie przyznania nagrody pracownikowi Urzędu Gminy w Kawęczynie

Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród.

Zarządzenie nr 61/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 04 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynie do składania oświadczeń woli, zaciąga

Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia zastępstw na poszczególnych stanowiskach pracy w przypadku niemożności pełnienia obowiązków z powo

Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 56/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do pr

Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2015 roku.

Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 55/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 5 października 2015 r. w sprawie: organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Gminy w Kawęczynie.

Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 5.09.2015 r. w spr. powołania obwodowych komisji w wyborach parlamentarnych 2015 r.

Zarządzenie Nr 52a/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 11 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publi

Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro

Zarządzenie nr 49/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do zadania "Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Kowale Pańskie o dł. 615mb."

Zarządzenie nr 48/2015 w sprawie konsultacji społecznych z podmiotami i organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie nr 47/2015 w sprawie postepowania w zakresie działalności lobbingowej

Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 17.08.2015 r. w spr. powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6

Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12.08.2015 r. w spr. inf. o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za I półrocze 2015 r., inf. o przebiegu wykonania planu finansowego B

 

Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie nr 42/2015 w sprawie pomocy uczniom na zakup podręczników

Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 16 lipiec 2015 r. w sprawie: zmiany Regulaminu oraz Procedur ustalania i wydatkowania funduszu sołeckiego w Gminie Kawęczyn.

Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2015 r. w zakresie działalności na rzecz osób w wiek

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kawęczynie.

Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie zmiany regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kawęczyn oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Kawęczyn (Upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynia do wydawania decyzji administracyjnych.)

Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Kawęczyn (W sprawie Komisji Konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych ...)

Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Kawęczyn (Upoważnienie Kierownika Referatu Rozwoju Gminy do wydawania decyzji administracyjnych.)

Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Kawęczyn (Upoważnienie Kierownika Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska do wydawania decyzji administracyjnych.)

Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kawęczynie.

Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dz

Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie powierzenia prowadzenia spraw gminy Sekretarzowi Gminy i upoważnienia go do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2015 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kul

Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Kawęczynie.

Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze informatyka w Urzędzie Gminy w Kawęczynie.

Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego w celach służbowych oraz miesięcznego li

Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kawęczyn.

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.

Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udszielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie zmiany regulaminu oraz procedur Funduszu Sołeckiego

Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fi

Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie przyznawania nagród w pozostałych imprezach kulturalno-sportowych organizowanych przez Gminę Kawęczyn w roku 2015.

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie przyznania nagród w regionalnych zawodach w skokach przez przeszkody oraz otwartych mistrzostwach Gminy Kawęczyn w powożeniu zaprzęgami ko

Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków na 2015 r. zaplanowanych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynie.

Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków na 2015 r. zaplanowanych dla Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Kawęczynie.

Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków na 2015 r. zaplanowanych dla Srodowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie.

Zarządzenie nr 3/2015 i informacja w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej we wsi Nowy Czachulec

Zarządzenie nr 2-2015 w sprawie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku