Informacja dla osób niesłyszących

Uchwały Rady Gminy 2016

Uchwała nr XXV/165/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2017

Uchwała nr XXV/164/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2017-2024

Uchwała nr XXV/163/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.12.2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w G

Uchwała Nr XXV/162/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2016-2023

Uchwała nr XXV/161/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2016

Uchwała nr XXIV/160/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.10.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie umową użyczenia działki położonej w miejscowości Chocim

Uchwała nr XXIV/159/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.10.2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa

Uchwała nr XXIV/158/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.10.2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok

Uchwała nr XXIV/157/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.10.2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

Uchwała Nr XXIV/156/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.10.2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

Uchwała nr XXIV/155/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.10.2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Centrum Usług Wspólnych w Kawęczynie" oraz nadania jej

Uchwała nr XXIV/154/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.10.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2016-2023

Uchwała nr XXIV/153/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.10.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2016

Uchwała Nr XXIV/152/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.10.2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kawęczyn na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 roku"

Uchwała nr XXIV/151/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.10.2016 r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn - Kawęczyn Wschód

Uchwała nr XXIII/150/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.09.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/2011 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa

Uchwała nr XXIII/149/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.09.2016 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Ciemień do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020"

Uchwała nr XXIII/148/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.09.2016 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Marcjanów do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020"

Uchwała nr XXIII/147/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.09.2016 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Młodzianów do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020"

Uchwała nr XXIII/146/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.09.2016 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Chocim do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020"

Uchwała nr XXIII/145/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.09.2016 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Będziechów do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020"

Uchwała nr XXIII/144/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.09.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie umową użyczenia części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 102/2 położonej w

Uchwała nr XXIII/143/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.09.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie umową użyczenia części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 63 położonej w ob

Uchwała nr XXIII/142/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.09.2016 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Kowalach Pańskich-Kolonii

Uchwała nr XXIII/141/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.09.2016 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kowalach Pańskich-Kolonii

Uchwała nr XXIII/140/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.09.2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kawęczyn nr XXIX/119/2004 z dnia 3 grudnia 2004 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Uchwała nr XXIII/139/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.09.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2016-2023

Uchwała nr XXIII/138/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.09.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2016

Uchwała nr XXII/137/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.08.2016 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr XXII/136/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.08.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2016

Uchwała nr XXI/135/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.06.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawęczyn

Uchwała nr XXI/134/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.06.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawęczyn

Uchwała nr XXI/133/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.06.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2016

Uchwała nr XX/132/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.05.2016 r. w sprawie przyjęcia "Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-2025"

Uchwała nr XX/131/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.05.2016 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dział

Uchwała nr XX/130/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.05.2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania kosztów budowy studni wierconyc

Uchwała nr XX/129/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.05.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2016-2023

Uchwała nr XX/128/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.05.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2016

Uchwała nr XX/127/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.05.2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn za 2015 rok

Uchwała nr XX/126/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok 2015

Uchwała nr XIX/125/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 16.05.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2016-2023

Uchwała nr XVIII/124/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.04.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.04.2016 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usyt

Uchwała nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.04.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek położonych w miejscowości Kawęczyn

Uchwała nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.04.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2016-2023

Uchwała nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.04.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2016

Uchwała nr XVII/119/2016 r. Rady Gminy Kawęczyn z dnia 13.04.2016 r. w sprawie uczczenia 1050. rocznicy Chrztu Polski

Uchwała nr XVI/118/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10.03.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Tokary przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Tokary

Uchwała nr XVI/117/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10.03.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Tokary Pierwsze przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Tokary Pierwsze

Uchwała nr XVI/116/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10.03.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Żdżary przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Żdżary

Uchwała nr XVI/115/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10.03.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kowale Pańskie-Kolonia przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Kow

Uchwała nr XVI/114/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10.03.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Kawęczyn przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Kawęczyn

Uchwała nr XVI/112/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10.03.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przejęcie umową użyczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku strażnicy OSP w Tokara

Uchwała nr XVI/111/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10.03.2016 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz p

Uchwała nr XVI/110/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10.03.2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kawęczyn nr XXVII/125/2009 w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstaw

Uchwała nr XVI/109/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10.03.2016 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Kawęczyn na rok 2016

Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10. 03.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kawęczyn dla Gminy Miejskiej Turek na współfinansowanie projektu "Part

Uchwała nr XVI/107/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10.03.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2016-2023

Uchwała nr XVI/106/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10.03.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2016

Uchwała nr XVI/105/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10.03.2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawcyznie

Uchwała nr XVI/104/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10.03.2016 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynie do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzi

Uchwała nr XVI/103/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10.03.2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/64/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 25 września 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki nis

Uchwała nr XVI/102/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10.03.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kawęczyn dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania us

Uchwała nr XVI/101/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10.03.2016 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty