Informacja dla osób niesłyszących

Uchwały Rady Gminy 2015

Uchwała nr XV/100/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.12.2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2016

Uchwała nr XV/99/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.12.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2016-2023

Uchwała nr XV/98/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2015

Uchwała nr XIV/97/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 16.12.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn"

Uchwała nr XIV/96/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 16.12.2015 r. w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

Uchwała nr XIV/95/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 16.12.2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Uchwała nr XIV/94/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 16.12.2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gmin

Uchwała nr XIV/93/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 16.12.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2015

Uchwała nr XIII/92/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 24.11.2015 r. w sprawie poboru inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 24.11.2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego w 2015 r.

Uchwała nr XIII/90/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 24.11.2015 r. w sprawie wyrażenia stanowiska aprobującego potrzebę udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

Uchwała nr XIII/89/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 24.11.2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w G

Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 24.11.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.12.2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fi

Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 24.11.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2015

Uchwała nr XII/86/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10.11.2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kawęczyn

Uchwała nr XII/85/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10.11.2015 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kawęczyn na lata 2016-2020

Uchwała nr XII/84/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10.11.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Kawęczyn

Uchwała nr XII/83/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10.11.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przejęcie umową użyczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku strażnicy OSP Kawęczyn

Uchwała nr XII/82/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10.11.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny działek stanowiących własność Gminy Kawęczyn

Uchwała nr XII/80/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10.11.2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała nr XII/79/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10.11.2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok

Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Uchwała nr XII/76/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10.11.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2015

Uchwała nr XI/75/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 20.10.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.12.2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fina

Uchwała nr XI/74/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 20.10.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2015

Uchwała nr X/73/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 25.09.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie umową użyczenia działki znajdującej się za budynkiem strażnicy OSP w Głuchow

Uchwała nr X/72/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 25.09.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie umową użyczenia placu znajdującego się przy budynku strażnicy OSP w Kowalach P

Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 25 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kawęczyn na lata 2015-2018

Uchwała nr X/70/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 25.09.2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

 

Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 25.09.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejsc

Uchwała nr X/68/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 25.09.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn"

Uchwała nr X/67/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 25.09.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2015

Uchwała nr X/66/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 25.09.2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospo

Uchwała nr X/65/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 25.09.2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kawęczyn

Uchwała nr X/64/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 25.09.2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kawęczyn"

Uchwała nr IX/63/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.08.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie sołectwa Marcinów do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"

Uchwała nr IX/62/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.08.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie sołectwa Żdżary do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

Uchwała nr IX/61/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.08.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości.

Uchwała nr IX/60/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.08.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie umową użyczenia placu znajdującego się przy budynku strażnicy OSP w Żdżarach.

Uchwała nr IX/59/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.08.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie umową użyczenia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Ciemień.

Uchwała nr IX/58/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.08.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2015

Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.06.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody najmu pomieszczeń w budynku po Ośrodku Zdrowia w Kowalach Pańskich - Kolonia dla Centrum Rehabilitac

[-- $ZALACZNIK={1}--]

Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.06.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości rolnej położonej we wsi Głuchów

Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.06.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie umową dzierżawy nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w miejscowości Ciemień

Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.06.2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gmi

Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.06.2015 r. w sprawie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2015

Uchwała nr VI/51/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.05.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej we wsi Marcjanów

Uchwała nr VI/50/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.05.2015 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Gminnemu w Kowalach Pańskich

Uchwała nr VI/49/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.05.2015 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz pod

Uchwała nr VI/48/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.05.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Kawęczyn w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn

Uchwała nr VI/47/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.05.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2015

Uchwała nr VI/46/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn za 2014 rok

Uchwała nr VI/45/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.05.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok 2014

Uchwała nr V/44/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie dalszej części budynku gospodarczego położonego we wsi Młodzianów

Uchwała nr V/43/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.03.2015 r. w sprawie skreślenia oznaczenia roku w uchwale nr XLI/229/2014 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31 marca 2014r.

Uchwała nr V/42/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.03.2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Tokary przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Tokary

Uchwała nr V/41/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.03.2015r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Kawęczyn do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.03.2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Kawęczyn przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Kawęczyn

Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.03.2015r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Marianów do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

Uchwała nr V/38/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.03.2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Marianów przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Marianów

Uchwała nr V/37/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.03.2015r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Głuchów do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.03.2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Głuchów przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Głuchów

Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.03.2015r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Milejów do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.03.2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Milejów przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Milejów

Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.03.2015r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Skarżyn do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.03.2015r. w sprawie nadania Panu Senatorowi Rzeczypospolitej Polskiej Ireneuszowi Niewiarowskiemu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Kawęczyn

Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.03.2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu

Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie umową użyczenia pomieszczenia znajdującego się w budynku strażnicy OSP w Milejowie

Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości

Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.03.2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kawęczyn dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania opraco

Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.03.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/21/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.02.2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu G

Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.03.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2015

Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.02.2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.02.2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Kawęczyn na rok 2015

Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.02.2015r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Kawęczyn do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Związek Gmin Powiatu Tur

Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.02.2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kawęczyn dla Miasta Konina na dofinansowanie prowadzenia Ośrodka Doraźnej

Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.02.2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kawęczyn dla Gminy Miejskiej Turek na współfinansowanie projektu "Partners

Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.02.2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kawęczyn dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwa

Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.02.2015r. w sprawie poboru inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.02.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2015