Informacja dla osób niesłyszących

Konsultacje w sprawie projektu wzorcowego statutu sołectw

Obwieszczenie

Wójta Gminy Kawęczyn

z dnia 14 listopada 2018 roku

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządziegminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Wójt Gminy Kawęczyn zawiadamia, iż:

  1. Przedmiotem konsultacji z mieszkańcami sołectw jest wzorcowy projekt Statutu wszystkich sołectw Gminy Kawęczyn.
  2. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 16 listopada i trwać będą do 30 listopada 2018 roku.
  3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyłożenia wzorcowego projektu statutu sołectwa w Urzędzie Gminy Kawęczyn – pokój nr 9, u sołtysów poszczególnych sołectw oraz na stronie internetowej:http://www.kaweczyn.pl/w zakładce Aktualności oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kawęczyn w zakładce Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego/ Sołectwa.
  4. Uwagi lub propozycje należy zgłaszać na formularzu konsultacyjnym, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 14 listopada 2018 roku, składanym osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kawęczyn (pokój nr 1) lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn lub przesłanym w formie elektronicznej (w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego) na adres ugkaweczyn@kaweczyn.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: „Konsultacje - Statuty Sołectw”.
  5. Wyniki konsultacji w sprawie przedstawionego projektu statutu mają charakteropiniodawczy.

Wyjaśnień w powyższej sprawie udziela: Iwona Krajewska, tel: 63 2885919.

Zarządzenie Wójta Gminy wraz z projektem statutu

Formularz Konsultacyjny