Informacja dla osób niesłyszących

INFORMACJE PRZED PAŻDZIERNIKIEM 2022

ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia poleg ającego: na Budowie 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towar

Zawiadomienie plik pdf

Zawiadomienie - zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Budowa 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zawiadomienie plik pdf

Zawiadomienie - obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Budowa 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ) podaje się do publicznej wiadomości, że dn.15.11.2021r. wydana została decyzja znak: ROŚ.OŚ.6220.5.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowie 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która będzie realizowana na terenie nieruchomości oznaczonych wg ewidencji gruntów nr.: 144/9, 143/15 i 142/7, obręb Marianów Kolonia, w miejscowości Marianów Kolonia, gmina Kawęczyn, pow. turecki, woj. wielkopolskie.

Decyzja ta została wydana na wniosek: osoby fizyczne Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w siedzibie Urzędu.

W tym celu strona winna skontaktować się z tut. Urzędem (Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn) pod nr. telefonu 063 288 59 22 i ustalić termin oraz sposób udostępnienia dokumentów. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

2 Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, Aleja 1 Maja 7, 62- 500 Konin) za pośrednictwem Wójta Gminy Kawęczyn( Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.).

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

JAN NOWAK

/-/ WÓJT GMINY KAWĘCZYN

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 83/1,85,86 w obrębie Marcinów w Gminie Kawęczyn

Obwieszczenoie plik pdf

Zawiadomienie - Obwieszczenie "Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Kawęczyn na działkach 382, 403/6, 405 na długości 1,4 km".

Obwieszczenie plik pdf 

Budowa drogi w Leśnictwie - zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

Obwieszczenie plik pdf

Informacja o wydaniu decyzj o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na.: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kawęczyn”

Informacja link pdf

Farma fotowoltaiczna w Marcinowie - Obwieszczenie o wydanej decyzji z dnia 24.12.2021 r.

Obwieszczenie plik pdf

pt. Budowa drogi w Leśnictwie - Obwieszczenie o wydanej decyzji z dnia 10.01.2022 r.

Obwieszczenie plik pdf

Sprostowanie do obwieszczenia z dnia 24 stycznia 2022 r.- budowa telefonii komórkowej w Ciemieniu

Sprostowanie obwieszczenia plik pdf

Zakończenie postępowania - Budowa elektrowni fotowoltaicznej - Czachulec Nowy

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej w Czachulcu Nowym

Obwieszczenie - zawiadomienie plik pdf

Obwieszczenie - podanie do informacji plik pdf

Decyzja - plik pdf

Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego: "budowy budynku inwentarskiego w miejscowości Dziewiątka gm. Kawęczyn "

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735 z późn. zm. - cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 2373 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”), w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego przewidzianego dla 287,60 DJP bydła mlecznego o powierzchni zabudowy do 3648,15 m², budowie silosu przeznaczonego na kiszonki o powierzchni zabudowy do 2000 m², budowie dróg komunikacyjnych o powierzchni zabudowy do 3000 m², na działce ewid. nr 201, 200/2 obręb Dziewiątka gm. Kawęczyn” Wójt Gminy Kawęczyn

 zawiadamia, że:

 • postanowieniem z dnia 31.03.2022 nr: ROŚ.OŚ.6220.11.2021 r. tutejszy organ zawiesił przedmiotowe postępowanie na wniosek inwestora,
 • na powyższe postanowienie stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Kawęczyn w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia,
 • z treścią ww. postanowienia oraz ze stosowną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu. W tym celu strona winna skontaktować się z tut. Urzędem (Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn) pod nr. telefonu 063 288 59 22 i ustalić termin oraz sposób udostępnienia dokumentów lub w sposób wskazany w art. 49b § 4 k.p.a.

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy

Jan Nowak/-/Obwieszczenie-o zakończeniu postępowania ROŚ-OŚ.6220.16.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: BUDOWIE TELEKOMUNIKACYJNEGO OBIEKT

Obwieszczenie plik pdf

Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych obręb Dziewiątka działki o nr ew.: 161/2 i 171

Na podstawie art. 61  § 4 oraz 49  § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Wójt Gminy Kawęczyn,

zawiadamia,

że na wniosek firmy EPLANT 90 Sp. z o. o. z dnia 5 kwietnia 2022 r. (data wpływu do urzędu 11 kwietnia 2022 r.) Wójt Gminy Kawęczyn wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu paneli fotowoltaicznych ”Dziewiątka” o łącznej mocy nieprzekraczającej 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o mocy do 200 MW i pojemności do 800 MWh, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowana w całości, zlokalizowana w gminie Kawęczyn, obręb Dziewiątka na działkach o nr ew.: 161/2 i 171.  

 Ponadto informuję, że pismem z dnia 21.04.2022 r. ww. wniosek  wraz z dokumentacją został przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego  Inspektoratu   Sanitarnego  w Turku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcie na środowisko.

 Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 Kpa. W związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kawęczyn (Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn) po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel.: 63 288 59 22.

 Wójt Gminy Kawęczyn

/-/ Jan Nowak

 

Obwieszczenie plik pdf

Zawieszenie postępowania plik pdf

OBWIESZCZENIE- ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego: zbierania i magazynowania odpadów, które będzie realizowane na działce nr.: 8, obręb Głuch

Działając na podstawie art. 63 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t. j. Dz.U. 2021r. poz.2373 ze zm.], Wójt Gminy Kawęczyn

zawiadamia strony postępowania

- o wydaniu postanowienia nr ROŚ.OŚ.6220.6.2021 z dnia 28.04.2022 r. o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na – zbieraniu i magazynowaniu odpadów, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów nr.: 8, obręb Głuchów, w miejscowości Głuchów, gmina Kawęczyn, pow. turecki, woj. Wielkopolskie wszczętego wnioskiem Inwestora – firmy Sort-Plast z dnia 4.10.2021 r. do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

- z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu  (Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn) po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem prowadzącym sprawę pod nr 63 288 59 22.

  

 Wójt Gminy Kawęczyn

/-/Jan Nowak

Obwieszczenie plik pdf

Postanowienie oddziaływanie na środowisko plik pdf

Postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia plik pdf

Przedsięwzięcie polegające na: wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) Leśnictwo VI w granicach działek o nr ew.: 131/4, 146, 147 (obręb 0011 Leśnictwo)

Postanowienie plik pdf

wydłużenie terminu plik pdf

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania ROŚ-OŚ.6220.16.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: BUDOWIE TELEKOMUNIKACYJNEGO OBIEKT

Obwieszczenie plik pdf 

Obwieszczenia o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie pn.: budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego Orange Polska S.A. nr 63570 PKO Kawęczyn Ciemień

, która będzie realizowana na terenie nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów nr 170, obręb Ciemień.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie plik pdf

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie plik pdf

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia prostującego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr ROŚ-OŚ.6220.16.2021

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie - udział społeczeństwa dot. sprawy nr ROŚ-OŚ.6220.11.2021

Wójt Gminy Kawęczyn                                       Kawęczyn, dnia 23-09-2022  r.

ROŚ-OŚ.6220.11.2021

Wójt Gminy Kawęczyn informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego przewidzianego dla 287,60 DJP bydła mlecznego o pow. zabudowy do 3648,15 m2,  budowie silosu przeznaczonego na kiszonki o powierzchni zabudowy do 2000 m2, budowie dróg komunikacyjnych o powierzchni zabudowy do 3000 m2 na dz. ew. nr 201, 200/2 obręb Dziewiątka, gmina Kawęczyn powiat turecki, województwo wielkopolskie.

W ramach w/w procedury istnieje możliwości  zapoznania się z wnioskiem oraz z pozostałą dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, pok. nr 12 w dni robocze w godzinach 7:30-15:00.

Uwagi i wnioski odnośnie planowanego przedsięwzięcia można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: ugkaweczyn@kaweczyn.pl w terminie 30 dni od dnia  publicznego ogłoszenia niniejszej informacji. Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i tablicy ogłoszeń sołectwa Dziewiątka.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest organ prowadzący postępowanie tj. Wójt Gminy Kawęczyn.

Obwieszczenie plik pdf

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE wydłużenie terminu "Budowy 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Obowieszczenie plik pdf 

DEKLARACAJ ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE „BUDOWA PRZYDOMOWEJ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW”

Deklaracja plik pdf

Ogłoszenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej TUR3081 realizowanego w Kowale Pańskie Kolonia 45a

Ogłoszenie plik pdf

Decyzja plik pdf

OBWIESZCZENIE –zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego: na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej TUR3081

Obwieszczenie plik pdf

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej PV SIEDLISKA I o mocy wytwórczej do 1,5 MW realizowanej w granicach działki o nr ew. 219 S

Obwieszczenie plik pdf

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH pn: „wydobywanie kopaliny (kruszywa naturalnego) metodą odkrywkową ze złoża Leśnictwo V w granicach działki o nr. ewid. 131/4

Obwieszczenie plik pdf

Wójt Gminy Kawęczyn podaje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowie farmy fotowoltaicznej PV Siedlisk

Obwieszczenie plik pdf

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE z dnia 26 marca 2021 r. dotyczącą wydobywaniu kopaliny (kruszywa naturalnego) metodą odkrywkową ze złoża Leśnictwo

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji na na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej

Sprostowanie obwieszczenia plik pdf

Obwieszczenie plik pdf

Informacja o książce ewidencyjnej pobytu na polowaniu indywidualnym

Zgodnie z artykułem 42 b pkt 1e ustawy Prawo Łowieckie  Wójt  Gminy Kawęczyn podaje  do publicznej  wiadomości  informację  o miejscu przechowywania  książki ewidencyjnej  pobytu na polowaniu  indywidualnym  oraz o sposobie  i zakresie udostępnienia informacji  zawartych  w tej książce.

 Koło Łowieckie  „Venator”  - informacje  można uzyskać  pod nr telefonów: 604-483-891-52-856 ,  661-121-561  oraz  669-891-524

Koło  Łowieckie    „Lis”  - książka  prowadzona  jest  w  systemie  dla Kół Łowieckich  Polskiego Związku  Łowieckiego   EKEP.

Koło łowieckie   „Złoty Róg” -  informacja pod nr telefonu  692-498-432                                            

Spotkanie z właścicielami lasów

     W związku  z koniecznością  przeprowadzenia  konsultacji z właścicielami  lasów na terenie Gminy Kawęczyn  dyżuru przedstawiciela firmy Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych „TAXUS”.  Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, że w dniu 11 marca br. w godzinach od 10-tej do 15-tej w pokoju nr 11 przedstawiciel wykonawcy  odpowie na wszystkie  pytania właścicieli  i postara się rozwiązać wszystkie problemy związane z gospodarką leśną.

 

Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych

       „TAXUS”

ul .Bukowska 114C/10

60-397  Poznań

Opracowywanie Projektów dokumentów Programów ochrony powietrza

Opracowywanie Projektów dokumentów Programów ochrony powietrza

Program usuwania azbestu

Program usuwania azbestu

Przebudowa drogi powiatowej nr 4507 P w m. Dziewiątka

Kawęczyn, dnia 20.02.2020 r.  

ROŚ-OŚ.6220.9.2019

Zawiadomienie- Obwieszczenie

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że w dniu 20.02.2020 roku została wydana decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na  „Przebudowie drogi powiatowej nr 4507 P w m. Dziewiątka”.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie, pok. nr 14 w godzinach pracy Urzędu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zawiadomienie zostanie umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn (Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kawęczyn   www.bip.kaweczyn.pl.  Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z up. Wójta

/-/ Zofia Osiborska

Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie
 2. A/a

 

 

 

 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa farmy fotowoltaicznej PV Siedliska o mocy wytwórczej do 1MW

Kawęczyn, dnia 31.01.2020 r.

 

ROŚ-OŚ.6220.11.2019

ZAWIADOMIENIE

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t. j.)

Wójt Gminy Kawęczyn
zawiadamia

że w dniu 31.01.2020 roku, działając w oparciu o opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku z dnia 04.12.2019 r. znak: ON.NS.452.3.45.2019, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole  z dnia 11.12.2019 r. znak: PO.ZZŚ.3.435.1.327.2019.IW oraz opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 02.01.2020 r., znak: WOO-IV.4220.1480.2019.WP.2 wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą  brak potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  (znak ROŚ-OŚ.6220.11.2019) dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej PV Siedliska o mocy wytwórczej do 1MW realizowanej na działce o nr. ew realizowanej na działce 172 i części działki 209 obręb 0020 Siedliska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tym za magazynem energią i stacją ładowania.

Postępowanie wszczęto zostało na wniosek Greenprojekt 20 sp. z o.o., ul. Górników z „Danuty” 25/60, 43-603 Jaworzno (adres do korespondencji - ul. Długa 3, 43-100 Tychy r.  (data wpływu: 18.11.2019 r.).

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  (pok. nr 14), w godzinach 7 30 – 15 00.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zawiadomienie zostanie umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn (Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy Kawęczyn  www.bip.kaweczyn.pl.  Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z up. Wójta

/-/ Zofia Osiborska

Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Zawiadomienie o zakończonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 4507 P w m. Dziewiątk

Kawęczyn, dnia 27.01.2020 r.  

ROŚ-OŚ.6220.9.2019

Zawiadomienie

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 2018 poz. 2096) Wójt Gminy Kawęczyn zawiadamia, że postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 4507 P w m. Dziewiątka zlokalizowanych na działkach:

 • 71/1, 89/1, 82/1, 91, 92/1, 93, 83, 85/1, 94/1, 95, 84 obręb Czachulec Nowy;
 • 23, 24, 26, 25, 33 obręb Młodzianów;
 • 311 obręb Leśnictwo
 • 34, 36/1, 37/1, 38/1, 39/1, 39/3, 40/1, 41/1, 42/1, 43/1, 45/1, 46, 47/1, 48/1, 49/1, 50/1, 51/1, 53/1, 54/1, 55/1, 56/1, 57/1, 58, 59/1,61/1, 62/1, 63/1, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 89, 90, 91, 92, 94, 3/2, 4/3, 5/2, 6/2, 7/5, 7/7, 8/2, 9/2, 10/2, 11, 14/4, 14/6, 15/2, 16/2, 17/2, 18/2, 19/2, 20/3, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, 26/2, 27/2, 28/2, 29/2, 30/2, 31/8, 31/10, 31/12, 31/14, 32/1, 33 obręb Dziewiątka;
 • 187 obręb Kowale Pańskie Kolonia

zostało zakończone.                                

Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów   i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma istnieje możliwość zapoznania sie ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją  w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, 62-704 Kawęczyn, pokój nr  14,  w tym  m.in. z opiniami:

  - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku z dnia 06.11.2019 r. znak: ON.NS.452.3.40.2019

- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 21.01.2019 r. znak: PO.ZZŚ.3.435.1.285.2019.RG

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - z dnia 06.12.2019 r., znak: WOO-II.4220.6.2019.MM.2.

W przypadku niewypowiedzenia się w określonym terminie uznaje sie, iż strona odstępuje od skorzystania z zasady określonej w art. 10 § 1 KPA.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zawiadomienie zostanie umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn (Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kawęczyn  www.bip.kaweczyn.pl.  Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Z up. Wójta

/-/ Zofia Osiborska

Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

Otrzymują:

 1. Pełnomocnik
 2. strony postępowania
 3. A/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do odchowu

Kawęczyn, dnia 20.01.2020 r.

 

ROŚ-OŚ.6220.10.2019

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t. j.)

 

Wójt Gminy Kawęczyn
zawiadamia

 

że w dniu 20 stycznia 2020 roku, umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do odchowu kaczek w obsadzie 2362 kaczki= 9,44 DJP lub gęsi 945 szt.= 7,56 DJP oraz zwiększenie obecnej obsady bydła z obsady 62,7 DJP na obsadę 78,7 DJP w istniejącym gospodarstwie rolnym dz. ewid. Nr 40 obręb Kowale Pańskie Kolonia

Postępowanie wszczęto zostało na wniosek Inwestora Jarosława Binkowskiego, reprezentowanego przez Macieja Jakubka z firmy EKOMA z Kalisza. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  (pok. nr 14), w godzinach 7 30 – 15 00.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kawęczynie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kowale Pańskie Kolonia.

 

 Z up. Wójta

/-/ Zofia Osiborska

Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony

Budowa farmy fotowoltaicznej - Siedliska dz. nr 172 i 209

Kawęczyn, dnia  07.01.2020 r.

ROŚ-OŚ.6220.8.2019

Z A W I A D O M I E N I E

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2018.2096 t. j.) Wójt Gminy Kawęczyn zawiadamia, że postępowanie                      w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej PV Siedliska o mocy wytwórczej do 1MW realizowanej na działce o nr. ew realizowanej na działce 172 i części działki 209 obręb 0020 Siedliska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tym za magazynem energią i stacją ładowania zostało zakończone.                                

Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma istnieje możliwość zapoznania sie ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją  w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, 62-704 Kawęczyn, pokój nr  14.       

Ponadto informuje, iż w aktach sprawy znajdują się:

- opinia  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku z dnia 04.12.2019 r. znak: ON.NS.452.3.45.2019  

- opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole  z dnia 11.12.2019 r. znak: PO.ZZŚ.3.435.1.327.2019.IW

-  opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 02.01.2020 r., znak: WOO-IV.4220.1480.2019.WP.2

W przypadku niewypowiedzenia się w określonym terminie uznaje sie, iż strona odstępuje od skorzystania z zasady określonej w art. 10 § 1 KPA.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zawiadomienie zostanie umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn (Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy Kawęczyn   www.bip.kaweczyn.pl.  Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z up. Wójta

/-/ Zofia Osiborska

Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

 1. strony postępowania – wg wykazu
 2. A/a

 

 

 

Budynek inwentarski - Kowale Pańskie Kolonia

Kawęczyn, dnia  07.01.2020 r.

ROŚ-OŚ.6220.10.2019

 

Z A W I A D O M I E N I E

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2018.2096 t. j.) Wójt Gminy Kawęczyn zawiadamia, że postępowanie                 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do odchowu kaczek w obsadzie 2362 kaczki= 9,44 DJP lub gęsi 945 szt.= 7,56 DJP oraz zwiększenie obecnej obsady bydła z obsady 62,7 DJP na obsadę 78,7 DJP w istniejącym gospodarstwie rolnym dz. ewid. Nr 40 obręb Kowale Pańskie Kolonia zostało zakończone.                                

Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma istnieje możliwość zapoznania sie ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją  w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, 62-704 Kawęczyn, pokój nr  14.       

Ponadto informuje, iż w aktach sprawy znajdują się:

- opinia   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku postanowienie z dnia 05.11.2019 r. znak: ON.NS.452.3.38.2019  

-    pismo od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  postanowienie z dnia 11.12.2019 r., znak: WOO-IV.4220.1327.2019.JM.2

- pismo od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole postanowienie z dnia 31.12.2019 r. znak: PO.ZZŚ.3.435.1.286.2019.RG

W przypadku niewypowiedzenia się w określonym terminie uznaje sie, iż strona odstępuje od skorzystania z zasady określonej w art. 10 § 1 KPA.

Z up. Wójta

/-/ Zofia Osiborska

Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

 1. strony postępowania – wg wykazu
 2. A/a

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art 13 RODO
 

Zgodnie z w art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str 1), dalej “RODO” , informuję ,żę:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Kawęczyn.
  Z administratorem można kontaktować się:
 • listownie: 62-704 Kawęczyn, Kawęczyn 48,
 • telefonicznie: +48 63 / 288 59 10,
 • e-mailowo: ugkaweczyn@kaweczyn.pl.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem można się kontaktować:
 • listownie: 62-704 Kawęczyn, Kawęczyn 48,
 • telefonicznie: +48 63 / 288 59 10,
 • e-mailowo: iod@kaweczyn.pl.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie ar. 6 ust.1 lit.c I e RODO, w związku z art. 71ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 poz. 1405 z póź. Zm.)
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3.  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących kategoriach; numer działki ewidencyjnej, numer księgi wieczystej, imie i nazwisko, adres do korespondencji, charakter stanu władania.
 5. Dane osobowe podlegają ujawnianiu następującym odbiorcom: podmioty świadczące usługi informatyczne wobec Administratora.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami  archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z  2011 r. Nr 14 poz. 67, ze zm.).
 8.  Ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii,
 • sprostowania swoich danych,
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych są: wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków pozwalający na ustalanie stron postępowania, jednostki samorządu terytorialnego, sądy powszechne lub też pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podlegać profilowaniu

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa farmy fotowoltaicznej PV Siedliska

Kawęczyn, dnia 19.11.2019 r.

 

ROŚ-OŚ.6220.8.2019

ZAWIADOMIENIE

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r.                     o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                              w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t. j.)

 

Wójt Gminy Kawęczyn
zawiadamia

 

że w dniu 19.11.2019 roku, działając w oparciu o opinie:

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku postanowienia z dnia 29.08.2019 r. znak: ON.NS.452.3.29.2019

- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu postanowienie z dnia 05.09.2019 r. znak: PO.ZZŚ.3.435.1.228.2019.RG

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - postanowienie znak:                   z dnia 06.09.2019 r., znak: WOO-IV.4220.1072.2019.WB.1.

 

wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą  brak potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  (znak ROŚ-OŚ.6220.8.2019)                     dla:

Budowie farmy fotowoltaicznej PV Siedliska I o mocy wytwórczej do 1MW realizowanej w południowej części działki o nr ew. 219 obręb 0020 Siedliska (gm. Kawęczyn) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym z magazynem energii  i stacją ładowania.

 

Postępowanie wszczęto zostało na wniosek  Greenprojekt 20 sp. z o.o., ul. Górników z „Danuty” 25/60, 43-603 Jaworzno (adres do korespondencji - ul. Długa 3, 43-100 Tychy r.  (data wpływu: 24.05.2019 r.).

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  (pok. nr 14), w godzinach 7 30 – 15 00.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kawęczynie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn.

 

Wójt

Jan Nowak /-/

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Otworzenie punktu skupu złomu i surowców wtórnych w miejscowości Kawęczyn gmina Kawęczyn"

Kawęczyn, dnia 18.11.2019 r.

 

ROŚ-OŚ.6220.1.2018

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t. j.)

Wójt Gminy Kawęczyn
zawiadamia

że w dniu  11 lutego 2019 roku, po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku,  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, wydał decyzję zmieniającą decyzję środowiskową wydaną przez Wójta Gminy Kawęczyn znak; ROS-OŚ.6220.1.2018  z dnia 28 lutego 2018 roku dla przedsięwzięcia polegającego na: Otworzenie punktu skupu złomu  i surowców wtórnych  w miejscowości Kawęczyn gmina Kawęczyn zlokalizowanego na działce o numerze geodezyjnym nr 133 obręb Kawęczyn, gmina Kawęczyn.

Postępowanie wszczęto zostało na wniosek Inwestora Przemysława Wysockiego właściciela firmy DOMINATOR Skup Złomu i Metali Kolorowych, Kawęczyn 49 b, 62-704 Kawęczyn, reprezentowany przez Monikę Szulc, Ekomos Ochrona Środowiska, Chylin 113, 62-710 Władysławów. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy                  w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  (pok. nr 14), w godzinach 7 30 – 15 00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kawęczynie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kawęczyn.

                                                                                                                                                                                              Z up. Wójta

                                                                                                                                                                                        Edyta Balcerzak /-/

                                                                                                                                                                                           Skarbnik Gminy

Zwiększenie obecnej obsady z 82,80 DJP do 96,80 DJP- Kawęczyn

ROŚ-OŚ.6220.7.2019

Z A W I A D O M I E N I E

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2018.2096 t. j.) Wójt Gminy Kawęczyn zawiadamia, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Zwiększeniu obecnej obsady z 82,80 DJP do 96,80 DJP bydła mieszanego w ramach realizacji programu „Modernizacji gospodarstw rolnych  w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, powiat turecki gm. Kawęczyn, obręb Kawęczyn dz. ewid. nr 363 i 364 zostało zakończone.                                

Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów  i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma istnieje możliwość zapoznania sie ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją  w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, 62-704 Kawęczyn, pokój nr  14.                       

W przypadku niewypowiedzenia się w określonym terminie uznaje sie, iż strona odstępuje od skorzystania z zasady określonej w art. 10 § 1 KPA.

/-/ Z up. Wójta

Mgr Teresa Kęska

Kierownik USC

 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunowaniach

Rozbudowa istniejącej obory o pomieszczenia hodowlane przeznaczone dla bydła mlecznego - Tokary Pierwsze

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania

Budowa drogi gminnej w Ciemieniu załączonego zawiadomienia RDOŚ w Poznaniu

Zawiadomienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
Budowa drogi gminnej w Ciemieniu załączonego zawiadomienia RDOŚ w Poznaniu

Budowa drogi gminnej w Marianowie

Zawiadomienie

Rozbudowie istniejącej obory o pomieszczenia hodowlane przeznaczone dla bydła mlecznego

Obwieszczenie z dnia 15 lipca 2019 roku

Zawiadomienie o wszcęciu postępowania

Zawiadomienie o wydłużeniu terminu

Obwieszczenie SKO w Koninie

Obwieszczenie

Decyzja środowiskowa – Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 99/1, 99/2, 100 (obręb 0012) w miejscowości Marcinów, Gmina Kawęczyn.

Zawiadomienie o  wydłużeniu terminu

 

 

Kawęczyn, dnia 26 czerwiec 2019 r.

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY KAWĘCZYN

Zawiadamiam na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t. j. że:

- w dniu 14.06.2019 r. Urząd Gminy w Kawęczynie otrzymał od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku postanowienie z dnia 12.06.2019 r. znak: ON.NS.452.3.16.2019 pismo o odstąpieniu od zajęcia stanowiska w sprawie inwestycji polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 99/1, 99/2, 100 (obręb 0012) w miejscowości Marcinów Gmina Kawęczyn

- w dniu 12.06.2019 r. Urząd Gminy w Kawęczynie otrzymał od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole postanowienie z dnia 10.06.2019 r. znak: PO.ZZŚ.3.435.1.132.2019.IW stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz określające warunki w decyzji dla inwestycji polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 99/1, 99/2, 100 (obręb 0012) w miejscowości Marcinów Gmina Kawęczyn

 • w dniu 11.06.2019 r. Urząd Gminy w Kawęczynie otrzymał od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowienie z dnia 11.06.2019 r., znak: WOO-IV.4220.643.2019.WP.1 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz określające warunki w decyzji dla inwestycji polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 99/1, 99/2, 100 (obręb 0012) w miejscowości Marcinów Gmina Kawęczyn.

 • w dniu 11.06.2019 r. i 18.06.2019 roku strony postępowania złożyły do tut. urzędu pisma w sprawie toczącej się procedury. Treść pism została przesłana do Wnioskodawcy celem zajęcia przez niego stanowiska w niniejszej sprawie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju nr 14 w godz. od 7:30 do 15:00. nr tel. (063) 288 59 24.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kawęczynie, a także zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn oraz w miejscu powstania planowanej inwestycji.

Z up. Wójta

/-/ Zofia Osiborska

Kierownik

Referatu Rolnictwa

i Ochrony Środowiska

Decyzja środowiskowa – Budowa  Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 99/1, 99/2, 100 (obręb 0012) w miejscowości Marcinów, Gmina Kawęczyn.

Informacja o kolejnym etapie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Uprzejmie informuję, że Gmina Kawęczyn zamierza rozpocząć kolejny etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, jednocześnie starając się o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel. W związku z powyższym informujemy, że osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków mogą składać deklaracje w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 24 maja 2019 r.( tj. piątek) w godz. 8.00-15.00  

Przedsięwzięcie będzie realizowane po uzyskaniu przez gminę zewnętrznego wsparcia finansowego. 

Według wstępnych szacunków, koszt budowy jednej przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków może wynieść ok. 20 — 25 tys. zł (w zależności od liczby osób, stan na rok 2017). 

Podstawowe warunki udziału w programie: 

1. Posiadanie prawa własności na nieruchomość, na której zostanie wybudowana przydomowa oczyszczalnia.

2. Odpowiednie warunki geologiczne umożliwiające wybudowanie oczyszczalni.

3. Nieruchomość nie znajduje się w zasięgu istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Brak zaległości z tytułu danin publicznych. 

Szczegółowe informacje zawarte są w deklaracji oraz dostępne u Pani Agnieszki Sasiak  pokoju nr 14 w Urzędzie Gminy Kawęczyn (numer telefonu 63 288 59 24). 

Wkład własny mieszkańców będzie ustalony po uzyskaniu dofinansowania przez gminę. 

Deklaracja przystąpienia do budowy oczyszczalni ścieków 

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do opracowania projektu pn. "Programu ochrony powietrza"

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do opracowania projektu pn. "Programu ochrony powietrza"

Obwieszczenie Prezesa Samorządwoego Kolegium Odwoławczego w Koninie

Decyzja środowiskowa - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianów; obręb Marianów dz. nr 77, 234/1, 236, 235/1, 232/1, 228/3 gm. Kawęczyn

Decyzja środowiskowa - Przebudowa drogi  gminnej w miejscowości Marianów; obręb Marianów dz. nr 77, 234/1, 236, 235/1, 232/1, 228/3 gm. Kawęczyn

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Zwiększenie obsady bydła w Nowym Czachulcu

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t. j.)

 

Wójt Gminy Kawęczyn
zawiadamia

 

że w dniu 2 kwietnia 2019 roku, działając w oparciu o opinie:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku znak: ON.NS.452.3.6.2019 z dnia 11.02.2019 r.

- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu znak: PO.ZZŚ.3.435.1.32.2019.EJ z dnia 11.02.2019

 - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - postanowienie znak: WOO-IV.4220.111.2019.WP.1 z dnia 14.02.2019 r.

 wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą  brak potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  (znak ROŚ-OŚ.6220.1.2019) dla: Zwiększeniu obecnej obsady  z 93,8 DJP do 143,8 DJP bydła rasy mięsnej – opasowego w ramach realizacji programu „Modernizacji gospodarstw rolnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obręb ewidencyjny Czachulec Nowy dz. ewid. nr 88 gm. Kawęczyn zlokalizowanego na działce o numerze  geodezyjnym nr 88 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn.

 Postępowanie wszczęto zostało na wniosek Inwestora Krzysztofa Spychały, reprezentowanego przez Macieja Jakubka z firmy EKOMA z Kalisza. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  (pok. nr 14), w godzinach 7 30 – 15 00.

 Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kawęczynie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Nowy Czachulec.

Z up. Wójta

/-/ Zofia Osiborska

Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie SKO w Koninie dotyczące budowy fermy drobiu na działkach 32 i 33 obręb Czachulec Nowy

Zawiadomienie o złożonym odwołaniu - Punkt skupu złomu i surowców wtórnych

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

zawiadamiam

że w dniu 15 marca 2019  r.  wpłynęło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Kawęczyn  z dnia 28 lutego 2019 roku stwierdzającej  brak potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  (znak ROŚ-OŚ.6220.1.2018) dla Otworzenie punktu skupu złomu  i surowców wtórnych  w miejscowości Kawęczyn gmina Kawęczyn zlokalizowanego na działce o numerze geodezyjnym nr 133 obręb Kawęczyn, gmina Kawęczyn, którego Inwestorem jest Przemysław Wysocki właściciel firmy DOMINATOR Skup Złomu i Metali Kolorowych, Kawęczyn 49 b, 62-704 Kawęczyn, reprezentowany przez Monikę Szulc, Ekomos Ochrona Środowiska, Chylin 113, 62-710 Władysławów. Odwołanie zostało złożone w terminie przez stronę postępowania. W związku z powyższym w dniu 19 marca  2019 roku r. przesłano odwołanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Z up. Wójta

/-/ Zofia Osiborska

Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

zawiadomienie o wydaniu decyzji - Otworzenie punktu skupu złomu i surowców wtórnych w miejscowości Kawęczyn gmina Kawęczyn

Kawęczyn, dnia 28.02.2019 r.

 

ROŚ-OŚ.6220.1.2018

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t. j.)

 Wójt Gminy Kawęczyn
zawiadamia

że w dniu 28 lutego 2019 roku, działając w oparciu o opinie:

 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku znak: ON.NS.452.3.38.2018  z dnia 05.10.2018 r.
 • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu znak: PO.ZZŚ.3.436.240.2018.RG z dnia 08.10.2018
 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - znak: WOO-IV.4220.1062.2018.KL.3 z dnia 29.11.2018 r.

wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą  brak potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  (znak ROŚ-OŚ.6220.1.2018) dla Otworzenie punktu skupu złomu  i surowców wtórnych  w miejscowości Kawęczyn gmina Kawęczyn zlokalizowanego na działce o numerze geodezyjnym nr 133 obręb Kawęczyn, gmina Kawęczyn.

 Postępowanie wszczęto zostało na wniosek Inwestora Przemysława Wysockiego właściciela firmy DOMINATOR Skup Złomu i Metali Kolorowych, Kawęczyn 49 b, 62-704 Kawęczyn, reprezentowany przez Monikę Szulc, Ekomos Ochrona Środowiska, Chylin 113, 62-710 Władysławów. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy  w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  (pok. nr 14), w godzinach 7 30 – 15 00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kawęczynie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kawęczyn.

Z up. Wójta

/-/ Zofia Osiborska

Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej miejscowości Nowy Czachulec

Załączniki:

zawiadominie Wójta Gminy Kawęczyn

Opinia RDOS

Opinia Wody Polskie

Pismo Inspektor Sanitarny w Turku

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającego na Otworzeniu punktu skupu złomu i surowców wtórnych w Kawęczynie

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającego na Otworzeniu punktu skupu złomu i surowców wtórnych w miejscowości Kawęczyn gmina Kawęczyn.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającego na Otworzeniu punktu skupu złomu i surowców wtórnych w miejscowości Kawęczyn gmina Kawęczyn

Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej w miejscowości Nowy Czachulec

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: Zwiększeniu obecnej obsady z 93,8 DJP do 143,8 DJP bydła rasy mięsnej – opasowego w ramach realizacji programu „Modernizacji gospodarstw rolnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obręb ewidencyjny Czachulec Nowy dz. ewid. nr 88 gm. Kawęczyn

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na Otworzeniu punktu skupu złomu i surowc

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na Otworzeniu punktu skupu złomu i surowców wtórnych w miejscowości Kawęczyn, gmina Kawęczyn.

Zawiadomienie o złożonych odwołaniach od decyzji na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 32 i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn, powiat t

Zawiadomienie o złożonych odwołaniach od decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania w wariancie alternatywnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 32 i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn, powiat turecki, województwo wielkopolskie, ( znak:  ROŚ-OŚ.6220.2.2015). 

Zawiadomienie o Projektach Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu

ZAWIADOMIENIE

dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Gminy  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu.

Wójt Gminy  Kawęczyn działając na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) zawiadamia, że w dniu  06.02.2020. w Urzędzie Gminy zostały wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, opracowywanych na okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2029r.

Projekty zostały wyłożone na okres 60 dni, przy czym w myśl treści art. 21 ust. 5 Ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska, adresu i telefonu do kontaktu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.02 do 06.04. 2020 r. Formularz uwag dostępny jest w Urzędzie Gminy  Kawęczyn.

Jednocześnie informuję, że decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków wydaje Starosta.

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 września 1991r. o lasach uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

                                                                             

                                                                             Wójt  Gminy  Kawęczyn               

                                                                             /-/       Jan  Nowak

Zawiadomienie o wydaniu postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Kawęczy z dnia 22.12.2018 r. ROŚ-OŚ.6220.2.2015 o środowiskowych uwarunkowan

Postanowienie o sprostowaniu omyłki

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 32 i 33 obręb Czachulec.

Zawiadomienie o wydanej decyzji: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 32 i 33 obręb Czachulec Nowy

Zawiadomienie o wydanej decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania w wariancie alternatywnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz  z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr.  32  i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn, powiat turecki, województwo wielkopolskie, (znak: ROŚ-OŚ.6220.2.2015).

decyzja

zawiadomienie

Kampania antysmogowa

Zawiadmienie o wydanym postanowieniu - RDOŚ i Wody Polskie „ Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 32 i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kaw

Informacja o możliwości składania wniosków na usunięcie azbestu

Postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obora wolnostanowiskowa dla krów mle

zawiadomienie o wydanej decyzji.pdf 

ZAWIADOMIENIE 1.pdf 

postanowienie -BIP.pdf 

ZAWIADOMIENIE KPA.pdf 

KPA-2.pdf 

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Wzory dokumentów na dofinansowanie inwestycji dotyczących odnawialnych żródeł energii

Obwieszczenie o wydanej decyzji

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym.

Informacja o możliwości składania deklaracji na montaż kolektorów słonecznych i fotowoltaiki.

Deklaracja mieszkańca - fotowoltaika.doc

Deklaracja mieszkańca - kolektory słoneczne.doc

Komunikat dla mieszkancow- deklaracje -oze...pdf 

regulamin OZE-1.doc

Zawiadmonienie o zakończonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny ze złoża „Leśnictwo IIR

Zawiadamienie Wójta Gminy Kawęczyn o wydanym postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny ze złoż

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na Otworzeniu punktu skupu złomu i surowców

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu oraz o zakończeniu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na Otworzeniu punktu skupu złomu i surowców wtórnych w miejscowości Kawęczyn, gmina Kawęczyn. 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 8 maja 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„

Zawiadomienie o złozonym odwołaniu od decyzji z dnia 25 sierpnia 2016 roku znak ROŚ-OŚ.6220.2.2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów-Żdżary na odcinku Miłaczew-Skarżyn.

Zawiadomienie o wydanej decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 11, 32 i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn powiat turecki,

Informacja z dnia 23 czerwca 2016 r. - ferma drobiu

Konsultacyjne projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 – 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informacja z dnia 22 czerwca 2016 r. - studnia głębinowa, obręb ewid. Czachulec Nowy.

Protokół z rozprawy administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na

Zawiadomienie o wydłuzeniu terminu - wykonanie studni głębinowej na działce o nr 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn

Informacja - zakończenie postępowania

OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ - BUDOWA KURNIKÓW W CZACHULCU NOWY

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o ponownej procedurze udziału społeczeństwa - budowa ferm drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 11, 32 i 33 obręb Czachulec

uzupełnienie raportu I.pdf 

uzupełnienie raporu II.pdf 

obwieszczenie - udzial spolecznstwa II.pdf 

Informacja o wydanym postanowieniu - budowa obory dla bydła mlecznego krów mlecznych w m. Dziewiątka, gm. Kawęczyn.

Informacja - zakończenie postępowania.

Zawiadomienie o niedotrzymaniu terminu.

Informacja o możliwości składania wniosków w sprawie sfinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

Opinia RDOŚ w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na polegającego na wykonaniu studni głębinowej na działce o nr 33 obrę

Obwieszczenie Wójta Gminy – dot. Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gmi

Zawiadmomienie Wójta Gminy Kawęczyn - Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 11, 32 i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn powiat turecki, wojew

Zawiadomienia o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy oraz o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na &#