Informacja dla osób niesłyszących

Informacje Środowiskowe

Obwieszczenie - udział społeczeństwa dot. sprawy nr ROŚ-OŚ.6220.11.2021

2022-09-26 15:22:31

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia prostującego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr ROŚ-OŚ.6220.16.2021

2022-08-04 14:03:51

Obwieszczenia o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie pn.: budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego Orange Polska S.A. nr 63570 PKO Kawęczyn Ciemień

2022-07-25 10:46:28

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania ROŚ-OŚ.6220.16.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: BUDOWIE TELEKOMUNIKACYJNEGO OBIEKT

2022-06-22 14:15:48

Obwieszczenia Wójta Gminy Turek dot. Rozbudowy drogi krajowej nr 83 na odcinku Turek-Turkowice- Kowale Pańskie z czerwca 2022

2022-06-09 12:24:29

Przedsięwzięcie polegające na: wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) Leśnictwo VI w granicach działek o nr ew.: 131/4, 146, 147 (obręb 0011 Leśnictwo)

2022-06-14 12:06:16

Obwieszczenia Wójta Gminy Turek dot. "Rozbudowy drogi krajowej nr 83 na odcinku Turek-Turkowice- Kowale Pańskie

2022-05-10 15:04:09

OBWIESZCZENIE- ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego: zbierania i magazynowania odpadów, które będzie realizowane na działce nr.: 8, obręb Głuch

2022-05-04 10:16:06

Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych obręb Dziewiątka działki o nr ew.: 161/2 i 171

2022-06-14 09:49:54

Obwieszczenie-o zakończeniu postępowania ROŚ-OŚ.6220.16.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: BUDOWIE TELEKOMUNIKACYJNEGO OBIEKT

2022-04-15 12:46:10

Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego: "budowy budynku inwentarskiego w miejscowości Dziewiątka gm. Kawęczyn "

2022-04-04 13:44:53

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej w Czachulcu Nowym

2022-03-29 13:39:14

Regulamin do realizacji zadania pt.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Kawęczyn w 2022 r.”.

2022-03-11 14:23:42

Zakończenie postępowania - Budowa elektrowni fotowoltaicznej - Czachulec Nowy

2022-02-21 07:42:35

Sprostowanie do obwieszczenia z dnia 24 stycznia 2022 r.- budowa telefonii komórkowej w Ciemieniu

2022-02-17 11:03:45

pt. Budowa drogi w Leśnictwie - Obwieszczenie o wydanej decyzji z dnia 10.01.2022 r.

2022-01-17 08:53:40

Farma fotowoltaiczna w Marcinowie - Obwieszczenie o wydanej decyzji z dnia 24.12.2021 r.

2021-12-24 11:22:31

Informacja o wydaniu decyzj o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na.: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kawęczyn”

2021-12-20 14:25:20

Budowa drogi w Leśnictwie - zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

2021-12-03 13:05:20

Zawiadomienie - Obwieszczenie "Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Kawęczyn na działkach 382, 403/6, 405 na długości 1,4 km".

2021-11-24 13:15:56

Obwieszczenie Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 83/1,85,86 w obrębie Marcinów w Gminie Kawęczyn

2021-11-19 08:43:28

Obwieszczenie Wójta Gminy Turek - Rozbudowa drogi krajowej nr 83

2021-11-18 10:27:55

Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kawęczyn w latach 2021 -2022

2021-11-16 13:04:32

Zawiadomienie - obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Budowa 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2021-11-16 10:05:58

Zawiadomienie - zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Budowa 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2021-10-18 14:59:45

ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia poleg ającego: na Budowie 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towar

2021-08-31 10:10:54

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE wydłużenie terminu "Budowy 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

2021-08-17 08:55:35

DEKLARACAJ ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE „BUDOWA PRZYDOMOWEJ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW”

2021-07-30 10:38:26

Ogłoszenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej TUR3081 realizowanego w Kowale Pańskie Kolonia 45a

2021-07-08 14:49:24

OBWIESZCZENIE –zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego: na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej TUR3081

2021-05-28 13:13:25

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej PV SIEDLISKA I o mocy wytwórczej do 1,5 MW realizowanej w granicach działki o nr ew. 219 S

2021-05-18 09:11:09

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH pn: „wydobywanie kopaliny (kruszywa naturalnego) metodą odkrywkową ze złoża Leśnictwo V w granicach działki o nr. ewid. 131/4

2021-05-18 08:48:18

Wójt Gminy Kawęczyn podaje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowie farmy fotowoltaicznej PV Siedlisk

2021-04-19 11:31:36

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE z dnia 26 marca 2021 r. dotyczącą wydobywaniu kopaliny (kruszywa naturalnego) metodą odkrywkową ze złoża Leśnictwo

2021-04-19 11:12:18

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji na na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej

2021-03-10 15:03:09

Informacja o książce ewidencyjnej pobytu na polowaniu indywidualnym

2020-09-11 09:36:50

Opracowywanie Projektów dokumentów Programów ochrony powietrza

2020-05-26 14:25:56

Program usuwania azbestu

2020-03-24 10:40:39

Spotkanie z właścicielami lasów

2020-03-02 13:27:05

Przebudowa drogi powiatowej nr 4507 P w m. Dziewiątka

2020-02-21 12:28:58

Zawiadomienie o Projektach Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu

2020-02-07 11:09:20

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa farmy fotowoltaicznej PV Siedliska o mocy wytwórczej do 1MW

2020-01-31 14:51:31

Zawiadomienie o zakończonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 4507 P w m. Dziewiątk

2020-01-27 12:11:59

Zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do odchowu

2020-01-21 11:46:30

Budowa farmy fotowoltaicznej - Siedliska dz. nr 172 i 209

2020-01-07 15:31:04

Budynek inwentarski - Kowale Pańskie Kolonia

2020-01-07 12:31:45

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa farmy fotowoltaicznej PV Siedliska

2019-11-20 08:47:35

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Otworzenie punktu skupu złomu i surowców wtórnych w miejscowości Kawęczyn gmina Kawęczyn"

2019-11-18 12:12:45

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2019-11-08 14:37:08

Zwiększenie obecnej obsady z 82,80 DJP do 96,80 DJP- Kawęczyn

2019-09-26 13:02:11

Rozbudowa istniejącej obory o pomieszczenia hodowlane przeznaczone dla bydła mlecznego - Tokary Pierwsze

2019-09-26 13:05:03

Budowa drogi gminnej w Ciemieniu załączonego zawiadomienia RDOŚ w Poznaniu

2019-09-05 08:11:14

Budowa drogi gminnej w Marianowie

2019-07-16 15:55:52

Rozbudowie istniejącej obory o pomieszczenia hodowlane przeznaczone dla bydła mlecznego

2019-07-16 15:54:00

Obwieszczenie SKO w Koninie

2019-06-19 09:28:04

Decyzja środowiskowa – Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 99/1, 99/2, 100 (obręb 0012) w miejscowości Marcinów, Gmina Kawęczyn.

2019-07-10 12:46:00

Informacja o kolejnym etapie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

2019-05-15 10:45:04

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do opracowania projektu pn. "Programu ochrony powietrza"

2019-04-30 11:02:39

Obwieszczenie Prezesa Samorządwoego Kolegium Odwoławczego w Koninie

2019-04-29 09:54:57

Decyzja środowiskowa - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianów; obręb Marianów dz. nr 77, 234/1, 236, 235/1, 232/1, 228/3 gm. Kawęczyn

2019-05-11 08:50:44

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Zwiększenie obsady bydła w Nowym Czachulcu

2019-04-03 09:52:23

Obwieszczenie SKO w Koninie dotyczące budowy fermy drobiu na działkach 32 i 33 obręb Czachulec Nowy

2019-04-01 08:24:06

Zawiadomienie o złożonym odwołaniu - Punkt skupu złomu i surowców wtórnych

2019-03-19 14:14:57

zawiadomienie o wydaniu decyzji - Otworzenie punktu skupu złomu i surowców wtórnych w miejscowości Kawęczyn gmina Kawęczyn

2019-03-13 13:49:23

Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej miejscowości Nowy Czachulec

2019-02-26 08:21:08

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającego na Otworzeniu punktu skupu złomu i surowców wtórnych w Kawęczynie

2019-03-13 13:47:54

Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej w miejscowości Nowy Czachulec

2019-01-30 09:48:54

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na Otworzeniu punktu skupu złomu i surowc

2019-01-21 10:39:24

Zawiadomienie o złożonych odwołaniach od decyzji na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 32 i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn, powiat t

2019-01-21 10:39:01

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na Otworzeniu punktu skupu złomu i surowców

2019-01-21 10:38:35

Zawiadomienie o wydaniu postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Kawęczy z dnia 22.12.2018 r. ROŚ-OŚ.6220.2.2015 o środowiskowych uwarunkowan

2019-01-21 10:38:20

Zawiadomienie o wydanej decyzji: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 32 i 33 obręb Czachulec Nowy

2018-11-23 16:25:51

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2018-11-07 13:18:51

Kampania antysmogowa

2018-06-20 09:38:17

Zawiadmienie o wydanym postanowieniu - RDOŚ i Wody Polskie „ Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 32 i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kaw

2018-05-29 15:27:26

Informacja o możliwości składania wniosków na usunięcie azbestu

2018-03-29 13:32:29

Postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obora wolnostanowiskowa dla krów mle

2018-04-05 08:42:53

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

2017-09-26 15:06:32

Wzory dokumentów na dofinansowanie inwestycji dotyczących odnawialnych żródeł energii

2017-08-08 15:41:10

Obwieszczenie o wydanej decyzji

2017-08-01 21:58:38

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym.

2017-07-06 11:39:42

Informacja o możliwości składania deklaracji na montaż kolektorów słonecznych i fotowoltaiki.

2017-08-17 10:36:37

Zawiadmonienie o zakończonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny ze złoża „Leśnictwo IIR

2017-05-10 11:09:49

Zawiadamienie Wójta Gminy Kawęczyn o wydanym postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny ze złoż

2017-05-10 11:00:16

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 8 maja 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„

2017-05-08 13:52:01

Obwieszczenie Prezesa Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Koninie z dnia 29.12.2016 r, Nr SKO-ZP-4160/263/16

2017-01-04 09:12:05

Zawiadomienie o złozonym odwołaniu od decyzji z dnia 25 sierpnia 2016 roku znak ROŚ-OŚ.6220.2.2015

2016-09-29 15:01:16

Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów-Żdżary na odcinku Miłaczew-Skarżyn.

2016-09-09 12:54:57

Zawiadomienie o wydanej decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o

2016-08-29 11:40:03

Konsultacyjne projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 – 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2016-07-14 12:54:41

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 11, 32 i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn powiat turecki,

2016-07-14 12:51:09

Informacja z dnia 23 czerwca 2016 r. - ferma drobiu

2016-06-24 15:19:45

Informacja z dnia 22 czerwca 2016 r. - studnia głębinowa, obręb ewid. Czachulec Nowy.

2016-06-24 15:18:58

Protokół z rozprawy administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na

2016-06-07 14:10:07

Zawiadomienie o wydłuzeniu terminu - wykonanie studni głębinowej na działce o nr 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn

2016-06-07 14:05:04

Informacja - zakończenie postępowania

2016-05-25 10:13:16

OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ - BUDOWA KURNIKÓW W CZACHULCU NOWY

2016-05-16 13:29:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o ponownej procedurze udziału społeczeństwa - budowa ferm drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 11, 32 i 33 obręb Czachulec

2016-05-04 09:50:10

Informacja o wydanym postanowieniu - budowa obory dla bydła mlecznego krów mlecznych w m. Dziewiątka, gm. Kawęczyn.

2016-04-27 08:16:00

Informacja - zakończenie postępowania.

2016-04-22 15:04:39

Zawiadomienie o niedotrzymaniu terminu.

2016-04-11 08:08:08

Opinia RDOŚ w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na polegającego na wykonaniu studni głębinowej na działce o nr 33 obrę

2016-04-06 11:20:09

Informacja o możliwości składania wniosków w sprawie sfinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

2016-04-04 11:35:59

Obwieszczenie Wójta Gminy – dot. Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gmi

2016-04-04 11:29:15

Zawiadmomienie Wójta Gminy Kawęczyn - Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 11, 32 i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn powiat turecki, wojew

2016-04-04 11:27:12

Zawiadomienia o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy oraz o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na &#

2016-03-08 07:52:59

Zawiadomienie o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowienia w sprawie: „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn”

2016-03-08 08:32:34

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na „Termomodernizacji obiekt

2016-01-19 10:22:54

Obwieszczenie o wydanej w dniu 12 stycznia 2016 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na: Budowie elektrowni wiatrowych na działce o nr 84 w m. Siedl

2016-01-15 09:51:04

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2016-01-11 15:11:34

Zawiadomienie o terminie załatwienia

2015-12-23 10:11:21

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na: Budowie elektrowni wiatrowych na działce o nr

2015-12-11 14:22:25

Obwieszczenie dot. rozpoczętej procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowi

2015-11-23 11:01:31

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie f

2015-11-09 07:52:13

Zawiadomienie o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 26.10.2015 r. (znak pisma: WOO-I.4242.210.2015.ED.6) postanowienia uzgadniającego warunki realizacji

2015-11-02 14:43:10

Informacja - zbiórka odpadów niebezpiecznych w m. Skarżyn,Stanisława, Marcjanów,Będziechów,Żdżary,Tokary Pierwsze,Tokary Drugie,Milejów,Wojciechów, Młodzianów,Nowy Czachulec,Dziewiątka,Leśnic

2015-10-23 08:47:18

Informacja w sprawie wycinki drzew

2015-10-13 07:53:07

Zawiadomnie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego: budowie obory dla bydła mlecznego krów mlecznych w m

2015-10-12 15:25:18

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na: Budowie elektrowni wiatrowych na działce o nr

2015-10-12 15:20:52

Zawiadomienie o terminie załatwienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzys

2015-10-12 15:16:53

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kawęczyn

2015-09-15 13:05:57

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn

2015-08-13 14:54:26

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie fermy drobiu wraz z inf

2015-08-13 14:48:44

Ankieta dla mieszkańców i przedsiębiorców

2015-06-25 12:32:18

Informacja o możliwości składania wniosków w sprawie sfinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

2015-05-04 11:38:19

Uchwała Zgromadzenia ZKG "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 29 października 2014 roku

2014-12-17 08:59:09

Informacja w sprawie szkód wyrządzonych przez bobry

2014-12-11 12:00:14

Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej

2014-12-11 11:58:14

Obwieszczenie Wójta Gminy

2014-12-11 11:56:55

Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 04 września 2014 r. - Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Budowie jedne

2014-09-15 08:21:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Turek

2014-08-26 09:31:33

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu prze

2014-07-01 09:35:04

DEKLARACJA – ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE „BUDOWA PRZYDOMOWEJ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW”

2014-06-09 12:22:15

DEKLARACJA – ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE „BUDOWA PRZYDOMOWEJ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW”

2014-06-09 12:21:06

Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydaniu postanowienia

2014-05-30 08:07:09

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na: Budowie elektrowni wiatrowych

2014-05-26 10:56:21

Informacja o możliwości składania wniosków w 2014 roku w sprawie sfinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

2014-05-26 10:31:52

Obwieszczenie o wydanej decyzji dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi gminnej w m. Będziechów obręb Będziechów i Stanisława gmina Kawęczyn

2014-05-20 13:56:24

Ogłoszenie Wójta Kawęczyna o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2014-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustal

2014-05-20 08:25:11

Zawiadomienia o wydanym postanowieniu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi gminnej w m. Będziechów obręb Będziechów i Stanisława gmina Kawęczyn

2014-04-25 07:54:21

Informacja nt bezpłatnego szkolenia z zakresu ochrony środowiska.

2013-12-23 11:15:55

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn- dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego Przebudowie drogi w miejscowości GŁUCHÓW zlokalizowanej na dz

2013-12-16 15:04:02

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia

2013-11-29 07:58:40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na: Przebudowie drogi gminnej w m

2013-10-25 15:09:51

Obwieszczenie Wójta Gminy Turek o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „

2013-09-05 09:28:00

Informacja o przeprowadzanej na terenie Gminy Kawęczyn w 2013 roku inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

2013-07-30 07:55:25

Informacja dot. rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie jednej

2013-07-25 13:56:57

Konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projketu Programu ochrony powietrza pt" Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej" wraz z prognozą odd

2013-07-11 09:30:40

Obwieszczenie Wójta Gminy – dot. Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: budowie obory krów mlecznych w m. Okręglica, gm. Kawęczy

2013-07-11 09:20:48

Informacja o możliwości składania wniosków w sprawie sfinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

2013-05-22 10:53:31

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA

2013-02-20 08:01:08

WNIOSEK o wydanie decyzji zezwalającej usunięcie drzew* / krzewów*

2013-01-29 08:35:38

Zmiana numerów kont bankowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

2012-12-18 11:47:34

Informacja o dniu otwartym w dniu 29 września 2012 r. w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych " Orli Staw", Orli Staw 2,62-834 Ceków.

2012-09-19 08:28:24

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

2012-03-09 08:24:05

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej usunięcie drzew lub krzewów

2012-05-16 11:32:09

Obwieszczenie Wójta Gminy – dot. Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: Budowie drogi wewnętrznej w m. Milejów na długości 735

2010-11-18 13:08:07

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn- dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej w m. Milejów, na długości 210,0

2010-10-20 08:42:57

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn- dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej w m. Będziechów, na długości 58

2010-10-20 08:40:57

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na "Budowie drogi wewnętrznej w m

2010-10-01 13:31:09

Ogłoszenie Wójta Gminy Kawęczyn o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Wspónego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kawęczyn.

2009-12-17 14:05:17

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej budowy drogi gminnej w Kawęczynie.

2009-12-17 12:32:07