Informacja dla osób niesłyszących

FOLIA ROLNICZA

Przystąpienie do programu: ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” 2023

Wójt Gminy Kawęczyn informuje, iż planowane jest przystąpienie do programu: ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych (folie, sznurki, siatki), które będą utylizowane z terenu Gminy Kawęczyn.  W związku z powyższym została opracowana ankieta. Rolnicy zainteresowani przystąpieniem do programu proszeni są o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej w jeden z wymienionych poniżej sposobów:

  • w postaci skanu lub zdjęcia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tyczyno@kaweczyn.pl lub
  • za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn lub
  • osobiście do Urzędu Gminy w Kawęczynie (Punkt Informacyjny), Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn.

w nieprzekraczalnym terminie do 30-01-2023 r. (tj. poniedziałek).

Ważne jest aby ankieta była wypełniona rzetelnie, ponieważ podane ilości odpadów będą podstawą do złożenia przez Gminę wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Rolnicy, we własnym zakresie będą dostarczać odpady do wyznaczonego miejsca. Wszystkie dostarczane odpady rolnicze muszą być oczyszczone z pozostałości po sianokiszonce, kiszonce oraz innych zanieczyszczeń (np. ziemi). Projekt realizowany będzie pod warunkiem pozyskania przez gminę dofinansowania na ten cel. Pomoc udzielana w tej formie jest pomocą de minimis. Przewidywany termin odbioru to III kwartał 2023 roku.  

Ankieta plik pdf

Osoba do kontaktu: Paulina Tyczyno, tel.; 063 288 59 22.