Informacja dla osób niesłyszących

PROCEDURA WPISU DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, OBIEKTU NIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM

Ewidencja obiektów turystycznych

 

Osoby świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu. Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem). Zgodnie z ustawą usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych. Inne obiekty mogące świadczyć usługi hotelarskie są to ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne, internaty i szkoły zamienione w czasie wakacji i ferii na schroniska. Świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsca na gospodarstwach rolnych. Zatem należy pamiętać, iż rolnicy prowadzący gospodarstwa agroturystyczne są także zobowiązani do dokonania zgłoszenia.

WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, OBIEKTU NIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM (nie będącego hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym)

Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 2014 poz. 196) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166)

Sprawę załatwia:

Referat Rozwoju i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Kawęczynie

Kawęczyn 48

62-704 Kawęczyn

e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl

www.kaweczyn.pl

tel. 63 2885-910/929,

Dokumenty od wnioskodawcy:

Wniosek (do pobrania) o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie  obiektu, który nie jest obiektem hotelarskim (nie jest hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym). 

Załączniki:

1.Wniosek o wpis do ewidencji

2. Opis obiektu 

3. Deklaracja dotycząca spełnienia minimalnych wymagań.

4. Kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON -  w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą

Informacje na temat opłat:

postępowanie nie podlega opłatom 

Za wydane zaświadczenie – opłata skarbowa 17,00 PLN 
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie -17 zł - na podst. art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635) - zaświadczenie wydaje się na pisemny wniosek Przedsiębiorcy.

Forma załatwienia:

Wpis do ewidencji 

Przewidywany termin załatwienia:

Do 14 dni od daty otrzymania wniosku.

Uwagi

1. Na terenie Gminy Kawęczyn ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim  (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) prowadzi Wójt Gminy Kawęczyn.

2. Dokumentację należy złożyć: na Dziennik Podawczy w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn.

3. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Urzędu Gminy w Kawęczynie o następujących zmianach: 

-  zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich, 

-  uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego, 

-  zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie, 

-  zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych, 

- zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych. 

 Załączniki

wniosek o dokonanie wpisu plik doc

deklaracja dotycząca spelnienia minimalnych wymagań plik doc

Klauzula informacyjna - ewidencja obiektów turystycznych plik doc

opis obiektu plik doc

wniosek o wydanie zaświadczenie plik doc

zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług plik doc

zgłoszenie zmiany wpisu plik doc

procedura plik doc