Informacja dla osób niesłyszących

Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności

Wójt Gminy Kawęczyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych wymienionych poniżej, zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych:

- www.kaweczyn.pl/kaweczyn/bip.html

- www.kaweczyn.pl/kaweczyn.html

- www.kaweczyn.pl/kaweczyn/boi.html

 

Status pod względem zgodności

Strony internetowe są częściowo zgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu wyłączeń ustawowych wymienionych poniżej:

- strony zawierają elementy multimedialne opublikowane przed dniem 23.09.2020 ( wyłączenie ustawowe).

- strony zawierają treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego które nie zostały przez niego wytworzone albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji , do której organ nie jest uprawniony (wyłączenie ustawowe).

Treści niedostępne:

1. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

2. Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.

3. Brak tytułu w zagnieżdżonych w ramkach tzw. frame i iframe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku stwierdzenia braku dostępności cyfrowej stron internetpwych istnieje możliwość poinformowania o tym fakcie osobę odpowiedzialną za dostępność cyfrową w Urzędzie Gminy Kawęczyn Panią Ewę Kornet. Kontakt: Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48 62-704 Kawęczyn, tel. 63 288 59 30, email frotczak@kaweczyn.pl

Procedura skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

Gmina dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność stron internetowych była na poziomie WCAG 2.1.

Publikacja stron: www.kaweczyn.pl/kaweczyn/bip.html, www.kaweczyn.pl/kaweczyn.html

- http://www.kaweczyn.pl/kaweczyn/boi.html nastąpiła 21. 09. 2018 r

Data ostatniej aktualizacji stron 21.09.2018

Ocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych stron internetowych przeprowadzono w formie samooceny, skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa:

- www.kaweczyn.pl spełnia wymagania w 92.73%. Wynik badania pod linkiem /en/pagecheck2.0/?uuid=6887bb7b-8780-4311-9b51-194ed1bef2f7(na dzień 27.03.2023 r.).

- www.kaweczyn.pl/kaweczyn/bip.html spełnia wymagania w 94.26 %. Wynik badania pod linkiem /en/pagecheck2.0/?uuid=92b6c3fb-74c9-4c74-8a8a-92600f763bf9 (na dzień 27.03.2023 r.).

- http://www.kaweczyn.pl/kaweczyn/boi.html spełnia wymagania w 99.91%. Wynik badania pod linkiem /en/pagecheck2.0/?uuid=e431cfbc-7aa5-4ef4-b8a7-2f026d73faff (na dzień 27.03.2022 r.).

Dane teleadresowe siedziby:

Urząd Gminy w Kawęczynie

Kawęczyn 48,

62-704 Kawęczyn, tel. 63 288 59 34, SMS/MMS 724 452 010

fax. 63 288 59 40 e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl

Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową jest: Ewa Kornet

Kontakt: Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48 62-704 Kawęczyn, tel. 63 288 59 30, email frotczak@kaweczyn.pl

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.

Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikon aaAA

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA

Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe

Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Dostępność architektoniczna Urzędu Gminy Kawęczyn

Budynek pod adresem Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn w którym siedzibę ma Urząd Gminy. przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony zachodniej, wejście oznaczone literą A i południowej oznaczone literą B. Do obu wejść prowadzą schody. Dodatkowo
wejście B budynku zawiera podjazd umożliwiający wjazd do urzędu dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma windy osobowej umożliwiającej wjazd na wszystkie poziomy budynku ( budynek piętrowy). Przy budynku wydzielono jedno miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych ( przy wejściu B).

Biuro Obsługi Interesanta znajduje się po lewej stronie od wejścia B.

Dla osób z wózkami dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze w których znajduje się:

- sekretariat (biuro Wójta Gminy, Sekretarza oraz Zastępcy Wójta )

- Urząd Stanu Cywilnego

- Biuro Rady Gminy Kawęczyn

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na wprost wejścia B

- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

- w budynku Urzędu nie ma pętli indukcyjnych

- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększanym dla osób niedowidzących i słabowidzących.

- W Biurze Obsługi Interesanta ( BOI) znajduje się asystent osoby niepełnosprawnej.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W biurze obsługi interesanta można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna. Osoby głuche, które chcą załatwić sprawę w Urzędzie muszą zgłosić, potrzebę pomocy pomocy tłumacza języka migowego.

W zgłoszeniu trzeba podać:

datę spotkania,

rodzaj języka migowego (PJM, SJM, SKOGN),

sprawę, którą chce się załatwić (krótko),

dane do kontaktu (e-mail, telefon komórkowy, adres). dla osób głuchych.

Audytor: Ewa Kornet

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności 27 marca 2023 rok